Ga naar inhoud

Model BAG

Inleiding

Definitie Model BAG:

Geen definitie

Het model 'Model BAG' kent de volgende objecttypen:

 • NUMMERAANDUIDING: Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Het is het samenstel van postcode, huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
 • BUURT: Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.
 • GEMEENTE: Een gedeelte van het grondgebied van Nederland, ingesteld op basis van artikel 123 van de Grondwet.
 • LIGPLAATS: Definitie Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object Beschrijving Een plaats in het water met soms ook een (deel van een) terrein op de oever. Deze plaats moet kunnen worden gebruikt door een drijvend object dat langere tijd daar wordt vastgemaakt. Het drijvende object moet geschikt zijn om in te wonen, om een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven. Bijvoorbeeld een woonboot. De gemeente mag zeggen of er voor de BAG ergens een ligplaats komt.
 • ADRESSEERBAAR OBJECT: Een adresseerbaar object is een object waaraan formeel adressen kunnen en moeten worden toegekend: een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Toelichting: Een object dat een adres heeft of krijgt. Adresseerbare objecten zijn: een verblijfsobject, een standplaats en een ligplaats.
 • OPENBARE RUIMTE: Een openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. Beschrijving: Een buitenruimte die door de gemeente als openbare ruimte is aangewezen en waaraan de gemeente een naam heeft gegeven. Een openbare ruimte ligt binnen 1 woonplaats. De BAG kent 7 soorten openbare ruimten: weg, water, spoorbaan, terrein, kunstwerk, landschappelijk gebied en administratief gebied. Een openbare ruimte is meestal een straat(naam).
 • PAND: Een pand is een kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Beschrijving: Een zelfstandig bouwwerk, zowel zelfstandig in de manier hoe het is gebouwd als waarvoor het is bedoeld om te gebruiken. Een pand voldoet ook aan de volgende eisen: een pand is direct en voor lange tijd met de aarde verbonden (een pand is niet makkelijk te verplaatsen) en een pand kun je binnengaan en afsluiten. Een eenheid kan alleen een pand zijn als het voldoet aan alle eisen uit de Catalogus BAG 2018.
 • STANDPLAATS: Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. Beschrijving: Een terrein of een deel daarvan dat moet kunnen worden gebruikt om langere tijd een object neer te zetten. Dit object moet geschikt zijn om in te wonen, om een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven. Het moet verplaatsbaar zijn en mag dus niet helemaal vastgemaakt worden aan de grond. Bijvoorbeeld een woonwagen of strandtent. De gemeente mag zeggen of er voor de BAG ergens een standplaats komt.
 • VERBLIJFSOBJECT: Een verblijfsobject is een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Beschrijving: Een verblijfsobject is een ruimte in 1 of meer panden en voldoet aan de volgende eisen: kan worden gebruikt om in te wonen, een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven, is bereikbaar via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, kan worden gekocht en verkocht, kan helemaal zelf worden gebruikt voor het doel dat ervoor is gegeven. Deze eisen voor verblijfsobjecten worden toegelicht in de Catalogus BAG 2018. Een verblijfsobject krijgt een adres.
 • WIJK: Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zo veel mogelijk zijn gebaseerd op sociaal-geografische kenmerken.
 • WOONPLAATS: Een woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente Beschrijving: Een stuk grond binnen de gemeente dat als woonplaats is aangewezen en waaraan de gemeente ook een naam heeft gegeven.

Het model 'Model BAG' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model BAG
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2023-09-27 10:06:08
modified 2023-11-06 10:34:43
id EAPK_9FF2D5CA_5A1A_40c8_B76E_F447E358D440

Objecttypen Model BAG

NUMMERAANDUIDING

Definitie NUMMERAANDUIDING:

Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Het is het samenstel van postcode, huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.

Eigenschap Waarde
name NUMMERAANDUIDING
toelichting #NOTES#Het betreft de verzameling van, tot de BAG behorende, officieel vastgestelde nummeraanduidingen (van verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen, in de BAG gezamenlijk aangeduid als adresseerbare objecten) en overige, eveneens officieel door de gemeente vastgestelde, nummeraanduidingen van overige gebouwde objecten en overige benoemde terreinen. De Adresseerbaar object aanduiding heeft dus betrekking op alle 'benoemde objecten', d.w.z. naast de specialisaties van het Adresseerbaar object (Verblijfsobject, Ligplaats en Standplaats) ook op Overig gebouwd object en op Overig benoemd terrein! Het betreft een generalisatie van twee objecttypen (de specialisaties) waarbij de attributen en relaties die op beide specialisaties van toepassing zijn, bij dit objecttype worden gespecificeerd.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:06:15
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_32A22BC6_89EC_44af_8D7D_79B12311AE2D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam NUMMERAANDUIDING
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f152bdf8-bd60-4c88-b739-e3091afdbf7a
gemma_definitie Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Het is het samenstel van postcode, huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype NUMMERAANDUIDING

Attribute Datatype Description
Datum begin geldigheid DATUM
Datum Einde DATUM
Datum einde geldigheid DATUM
Datum Ingang Date
Geconstateerd boolean
Geometrie point
Huisletter AN1
Huisnummer N5
Huisnummertoevoeging AN4
Identificatie Varchar
InOnderzoek boolean
Postcode char
Status Enumeratie: "statusNummeraanduiding"
TypeAdresseerbaarObject Enumeratie: "TypeAdresseerbaarObject"
Versie int
None Class: "OPENBARE RUIMTE"
None Class: "WOONPLAATS"

BUURT

Definitie BUURT:

Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.

Eigenschap Waarde
name BUURT
toelichting #NOTES#Het betreft hier de in overleg met het CBS bepaalde indeling van wijken in buurten.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:29:27
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_38649FF6_88C6_437d_AF8E_A9023D55E16C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam BUURT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-55246c30-a3e2-400f-89c4-c5b01f7f7da8
gemma_definitie Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype BUURT

Attribute Datatype Description
Buurtcode AN2
Buurtgeometrie MultiSurface
Buurtnaam AN40
Datum begin geldigheid buurt DATUM
Datum Einde Date
Datum einde geldigheid buurt DATUM
Datum Ingang Date
Geconstateerd boolean
Identificatie Varchar
InOnderzoek boolean
Status statusOpenbareRuimte
Versie int
None Class: "WIJK"

GEMEENTE

Definitie GEMEENTE:

Een gedeelte van het grondgebied van Nederland, ingesteld op basis van artikel 123 van de Grondwet.

Eigenschap Waarde
name GEMEENTE
toelichting #NOTES#De gemeente fungeert in het model als geo-object. Door de relatie van gemeente met andere objecttypen kan achterhaald worden welke gemeente verantwoordelijk is voor het beheer van de hieraan gerelateerde objecten en gegevens.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:39:36
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_EA6F820F_C458_4b24_8055_5C2CC76F5904
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam GEMEENTE
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f830bbc9-38d5-4f61-be23-79091f18282e
gemma_definitie Een gedeelte van het grondgebied van Nederland, ingesteld op basis van artikel 123 van de Grondwet.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype GEMEENTE

Attribute Datatype Description
Datum begin geldigheid DATUM
Datum Einde Date
Datum einde geldigheid DATUM
Datum Ingang Date
Geconstateerd boolean
Gemeentecode AN4
Gemeentenaam AN80
Gemeentenaam NEN AN24
Geometrie Surface
Identificatie Varchar
InOnderzoek boolean
Versie int
nieuwe gemeente Class: "GEMEENTE"

LIGPLAATS

Definitie LIGPLAATS:

Definitie Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object

Beschrijving Een plaats in het water met soms ook een (deel van een) terrein op de oever. Deze plaats moet kunnen worden gebruikt door een drijvend object dat langere tijd daar wordt vastgemaakt. Het drijvende object moet geschikt zijn om in te wonen, om een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven. Bijvoorbeeld een woonboot. De gemeente mag zeggen of er voor de BAG ergens een ligplaats komt.

Eigenschap Waarde
name LIGPLAATS
toelichting #NOTES#Een ligplaats maakt in de BAG-terminologie deel uit van de groep adresseerbare objecten. Hier maakt het, gezamenlijk met de STANDPLAATS en het OVERIG BENOEMD TERREIN deel uit van de groep BENOEMD TERREIN.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:26:44
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_785E3B69_19DA_4952_84A8_592965B9229A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype LIGPLAATS

Attribute Datatype Description
Datum Begin Geldigheid Date
Datum Einde Date
Datum Einde Geldigheid Date
Datum Ingang Date
Documentdatum Date
Documentnummer int
Geconstateerd Enumeratie: "Boolean"
Geometrie Surface
Identificatie Varchar
inOnderzoek boolean
Status Enumeratie: "statusLigplaats"
Versie Number

ADRESSEERBAAR OBJECT

Definitie ADRESSEERBAAR OBJECT:

Een adresseerbaar object is een object waaraan formeel adressen kunnen en moeten worden toegekend: een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Toelichting: Een object dat een adres heeft of krijgt. Adresseerbare objecten zijn: een verblijfsobject, een standplaats en een ligplaats.

Eigenschap Waarde
name ADRESSEERBAAR OBJECT
toelichting #NOTES#Zie de toelichting in de Catalogus BAG. In aanvulling hierop het volgende. Het betreft alle gegevens en relaties van de NUMMERAANDUIDING zoals deze in de BAG gedefinieerd zijn. NUMMERAANDUIDING is gemodelleerd als een specialisatie van ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING. Daar bij overige (officieel vastgestelde) adressen deels vergelijkbare gegevens en relaties van toepassing zijn, zijn desbetreffende gegevens gemodelleerd bij ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING, de verzameling van nummeraanduidingen en overige adresseerbaar object aanduidingen.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:26:44
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_8A04280B_E0B4_4e36_B448_C99750393D0D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam ADRESSEERBAAR OBJECT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-460ada62-9cdd-478f-9555-4fb161ebc0b3
gemma_definitie Definitie Een adresseerbaar object is een object waaraan formeel adressen kunnen en moeten worden toegekend: een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Is generalisatie van ligplaats standplaats verblijfsobject Toelichting Een object dat een adres heeft of krijgt. Adresseerbare objecten zijn: een verblijfsobject, een standplaats en een ligplaats.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype ADRESSEERBAAR OBJECT

Attribute Datatype Description
Identificatie Varchar
Type AdresseerbaarObject Enumeratie: "TypeAdresseerbaarObject"
Versie int
None Class: "NUMMERAANDUIDING"
None Class: "NUMMERAANDUIDING"

OPENBARE RUIMTE

Definitie OPENBARE RUIMTE:

Een openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. Beschrijving: Een buitenruimte die door de gemeente als openbare ruimte is aangewezen en waaraan de gemeente een naam heeft gegeven. Een openbare ruimte ligt binnen 1 woonplaats. De BAG kent 7 soorten openbare ruimten: weg, water, spoorbaan, terrein, kunstwerk, landschappelijk gebied en administratief gebied. Een openbare ruimte is meestal een straat(naam).

Eigenschap Waarde
name OPENBARE RUIMTE
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:26:44
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_BFE30E32_8CB9_4272_A559_9FB3FD74DACC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam OPENBARE RUIMTE
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d2f8867b-fce6-4932-8b1a-ec8b9392f0d5
gemma_definitie Definitie Een openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. Beschrijving Een buitenruimte die door de gemeente als openbare ruimte is aangewezen en waaraan de gemeente een naam heeft gegeven. Een openbare ruimte ligt binnen 1 woonplaats. De BAG kent 7 soorten openbare ruimten: weg, water, spoorbaan, terrein, kunstwerk, landschappelijk gebied en administratief gebied. Een openbare ruimte is meestal een straat(naam).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OPENBARE RUIMTE

Attribute Datatype Description
Datum begin geldigheid DATUM
Datum Einde Date
Datum einde geldigheid DATUM
Datum Ingang Date
Geconstateerd boolean
Geometrie MultiSurface
Huisnummerrange even en oneven nummers AN11
Huisnummerrange even nummers AN11
Huisnummerrange oneven nummers AN11
Identificatie Varchar
inOnderzoek boolean
Label naam
Naam openbare ruimte AN80
Status Enumeratie: "statusOpenbareRuimte"
Straatcode AN80
Straatnaam AN24
Type openbare ruimte Enumeratie: "typeringOpenbareRuimte"
Versie int
Wegsegment Curve
None Class: "WOONPLAATS"
None Class: "BUURT"

PAND

Definitie PAND:

Een pand is een kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Beschrijving: Een zelfstandig bouwwerk, zowel zelfstandig in de manier hoe het is gebouwd als waarvoor het is bedoeld om te gebruiken. Een pand voldoet ook aan de volgende eisen: een pand is direct en voor lange tijd met de aarde verbonden (een pand is niet makkelijk te verplaatsen) en een pand kun je binnengaan en afsluiten. Een eenheid kan alleen een pand zijn als het voldoet aan alle eisen uit de Catalogus BAG 2018.

Eigenschap Waarde
name PAND
toelichting #NOTES#Objecttype PAND is het equivalent van het city gml objecttype BUILDING PART.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:25:15
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_11595AD8_CE67_40dd_BDA9_489DC7D244ED
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam PAND
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bcdc30f3-c919-4d3a-b768-b62da7bc755e
gemma_definitie Definitie Een pand is een kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Beschrijving Een zelfstandig bouwwerk, zowel zelfstandig in de manier hoe het is gebouwd als waarvoor het is bedoeld om te gebruiken. Een pand voldoet ook aan de volgende eisen: een pand is direct en voor lange tijd met de aarde verbonden (een pand is niet makkelijk te verplaatsen) en een pand kun je binnengaan en afsluiten. Een eenheid kan alleen een pand zijn als het voldoet aan alle eisen uit de Catalogus BAG 2018.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype PAND

Attribute Datatype Description
Bruto inhoud pand N6
Datum Begin Geldigheid DATUM
Datum Einde DATUM
Datum Einde Geldigheid DATUM
Datum Ingang DATUM
Geconstateerd boolean
Geometrie bovenaanzicht Surface
Geometrie maaiveld MultiSurface
GeometriePunt Point
Hoogste bouwlaag pand N3
Identificatie Varchar
InOnderzoek boolean
Laagste bouwlaag pand N3
Oorspronkelijk bouwjaar JAAR
Oppervlakte N6
Relatieve hoogteligging pand N2
Status Enumeratie: "statusPand"
Status voortgang bouw Enumeratie: "statusVoortgangBouw"
versie int

STANDPLAATS

Definitie STANDPLAATS:

Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. Beschrijving: Een terrein of een deel daarvan dat moet kunnen worden gebruikt om langere tijd een object neer te zetten. Dit object moet geschikt zijn om in te wonen, om een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven. Het moet verplaatsbaar zijn en mag dus niet helemaal vastgemaakt worden aan de grond. Bijvoorbeeld een woonwagen of strandtent. De gemeente mag zeggen of er voor de BAG ergens een standplaats komt.

Eigenschap Waarde
name STANDPLAATS
toelichting #NOTES#Een standplaats maakt in de BAG-terminologie deel uit van de groep adresseerbare objecten. Hier maakt het, gezamenlijk met de LIGPLAATS en het OVERIG BENOEMD TERREIN deel uit van de groep BENOEMD TERREIN.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:26:45
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_86952BDA_ADF6_4ff0_B8C7_BA3AA889A40B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype STANDPLAATS

Attribute Datatype Description
Datum Begin Geldigheid Date
Datum Einde Date
Datum Einde Geldigheid Date
Datum Ingang Date
DocumentDatum Date
DocumentNummer int
Geconstateerd boolean
Geometrie Surface
Identificatie Varchar
InOnderzoek boolean
Status Enumeratie: "StatLigplaatsStandplaats"
Versie int

VERBLIJFSOBJECT

Definitie VERBLIJFSOBJECT:

Een verblijfsobject is een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Beschrijving: Een verblijfsobject is een ruimte in 1 of meer panden en voldoet aan de volgende eisen: kan worden gebruikt om in te wonen, een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven, is bereikbaar via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, kan worden gekocht en verkocht, kan helemaal zelf worden gebruikt voor het doel dat ervoor is gegeven. Deze eisen voor verblijfsobjecten worden toegelicht in de Catalogus BAG 2018. Een verblijfsobject krijgt een adres.

Eigenschap Waarde
name VERBLIJFSOBJECT
toelichting #NOTES#Zie de catalogus BAG.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:26:45
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_461EFCF0_E65E_4c7c_B44D_8F36C36FDCE4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VERBLIJFSOBJECT

Attribute Datatype Description
Aantal kamers N2
Datum Begin Geldigheid Date
Datum Einde Date
Datum Einde Geldigheid Date
Datum Ingang Date
DocumentDatum Date
DocumentNr int
Gebruiksdoel Enumeratie: "gebruiksdoel"
Geconstateerd boolean
Geometrie Point
Hoogste bouwlaag verblijfsobject N3
Identificatie Varchar
InOnderzoek boolean
Laagste bouwlaag verblijfsobject N3
Ontsluiting verdieping Enumeratie: "ontsluitingswijzeVerdieping"
Soort woonobject Enumeratie: "soortWoonobject"
Status Enumeratie: "statusVerblijfsobject"
Toegang bouwlaag verblijfsobject N3
Versie int
None Class: "PAND"
None Enumeratie: "gebruiksdoel"

WIJK

Definitie WIJK:

Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zo veel mogelijk zijn gebaseerd op sociaal-geografische kenmerken.

Eigenschap Waarde
name WIJK
toelichting #NOTES#Het betreft hier de in overleg met het CBS bepaalde indeling van de gemeente in wijken.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:29:27
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_120EA50B_B9A2_4869_A3BE_46931F631D33
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam WIJK
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-938a3b10-79fd-4571-aaed-cb7069369465
gemma_definitie Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zo veel mogelijk zijn gebaseerd op sociaal-geografische kenmerken.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WIJK

Attribute Datatype Description
Datum begin geldigheid DATUM
Datum Einde char
Datum einde geldigheid DATUM
Datum Ingang Date
Geconstateerd boolean
Geometrie MultiSurface
Identificatie Varchar
InOnderzoek boolean
Status statusOpenbareRuimte
Versie int
Wijkcode AN2
Wijknaam AN40
None Class: "WOONPLAATS"

WOONPLAATS

Definitie WOONPLAATS:

Een woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente Beschrijving: Een stuk grond binnen de gemeente dat als woonplaats is aangewezen en waaraan de gemeente ook een naam heeft gegeven.

Eigenschap Waarde
name WOONPLAATS
toelichting #NOTES#In incidentele gevallen komt het voor dat een woonplaats (in de zin van het gebied dat in de praktijk aangeduid wordt met dezelfde woonplaatsnaam) doorsneden wordt door een gemeentegrens. Volgens de definitie zou dit niet kunnen c.q. is een woonplaats anders gedefinieerd en dus afgebakend: “gedeelte van het gemeentelijk grondgebied”. Vooralsnog wordt uitgegaan van de BAG-insteek en wordt afgewacht hoe dit opgelost wordt in de landelijk te specificeren woonplaatsentabel.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2023-09-27 10:29:28
modified 2024-04-17 13:34:47
id EAID_24BDA4BA_CFCC_4e3f_8305_671F4ED7C502
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam WOONPLAATS
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bedf86fb-8710-49fc-addb-e48a11b551ed
gemma_definitie Definitie Een woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente Beschrijving Een stuk grond binnen de gemeente dat als woonplaats is aangewezen en waaraan de gemeente ook een naam heeft gegeven.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WOONPLAATS

Attribute Datatype Description
Datum begin geldigheid DATUM
Datum Einde Date
Datum einde geldigheid DATUM
Datum Ingang Date
Geconstateerd boolean
Geometrie Surface
Identificatie Varchar
inOnderzoek boolean
Status Enumeratie: "statusWoonplaats"
Versie int
Woonplaatsnaam AN80
Woonplaatsnaam NEN AN24
None Class: "GEMEENTE"

Enumeraties Model BAG

Boolean

Geen Definitie

Het enumeratie Boolean kent de volgende waarden:

 • Ja:
 • Nee:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie Boolean heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Boolean
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_E44C5FB6_67AB_4efe_B3F0_C6AFE5B6192F
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

TypeAdresseerbaarObject

Geen Definitie

Het enumeratie TypeAdresseerbaarObject kent de volgende waarden:

 • Verblijfsobject:
 • Ligplaats:
 • Standplaats:

De enumeratie TypeAdresseerbaarObject heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name TypeAdresseerbaarObject
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_8C51DCF1_E81C_4590_88B2_EE5661B15F9A
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

gebruiksdoel

Geen Definitie

Het enumeratie gebruiksdoel kent de volgende waarden:

 • woonfunctie :
 • bijeenkomstfunctie:
 • celfunctie :
 • gezondheidszorgfunctie:
 • industriefunctie:
 • kantoorfunctie:
 • logiesfunctie:
 • onderwijsfunctie :
 • sportfunctie :
 • winkelfunctie :
 • overige gebruiksfunctie :
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie gebruiksdoel heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name gebruiksdoel
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_9DBACB9E_CE04_4fd6_AB16_2010C4C61B0A
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

ontsluitingswijzeVerdieping

Geen Definitie

Het enumeratie ontsluitingswijzeVerdieping kent de volgende waarden:

 • trap:
 • roltrap:
 • lift:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie ontsluitingswijzeVerdieping heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name ontsluitingswijzeVerdieping
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_882C978E_5150_4811_BC4E_468B086C16EF
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

soortWoonobject

Geen Definitie

Het enumeratie soortWoonobject kent de volgende waarden:

 • woning:
 • recreatiewoning:
 • wooneenheid:
 • bijzonder woongebouw:
 • overig woonverblijf:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie soortWoonobject heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name soortWoonobject
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_C862F3C5_9E96_4755_B8B6_10A1508FD768
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

statusLigplaats

Geen Definitie

Het enumeratie statusLigplaats kent de volgende waarden:

 • plaats aangewezen:
 • plaats ingetrokken:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie statusLigplaats heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name statusLigplaats
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_D641FF3C_D321_44c0_A884_AA50D9388598
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

statusStandplaats

Geen Definitie

Het enumeratie statusStandplaats kent de volgende waarden:

 • plaats aangewezen:
 • plaats ingetrokken:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie statusStandplaats heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name statusStandplaats
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_582AFCD3_412F_4ef8_B50C_6F88AC9D54A0
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

statusNummeraanduiding

Geen Definitie

Het enumeratie statusNummeraanduiding kent de volgende waarden:

 • naamgeving uitgegeven:
 • naamgeving ingetrokken:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie statusNummeraanduiding heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name statusNummeraanduiding
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_AC4C45BD_A76A_4f63_A0D4_DB2194772B89
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

statusOpenbareRuimte

Geen Definitie

Het enumeratie statusOpenbareRuimte kent de volgende waarden:

 • naamgeving uitgegeven:
 • naamgeving ingetrokken:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie statusOpenbareRuimte heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name statusOpenbareRuimte
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_E7BEEB2F_CED6_4fc0_B1E7_9330155482BA
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

statusPand

Geen Definitie

Het enumeratie statusPand kent de volgende waarden:

 • bouwvergunning verleend:
 • niet gerealiseerd pand:
 • bouw gestart:
 • pand in gebruik (niet ingemeten):
 • pand in gebruik:
 • sloopvergunning verleend:
 • pand gesloopt:
 • pand buiten gebruik:
 • verbouwing pand:
 • pand ten onrechte opgevoerd:
 • bouwaanvraag ontvangen:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie statusPand heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name statusPand
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_DA9E4ECA_B93E_4379_9C75_FBC6655E9CB2
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

statusVerblijfsobject

Geen Definitie

Het enumeratie statusVerblijfsobject kent de volgende waarden:

 • verblijfsobject gevormd:
 • niet gerealiseerd verblijfsobject:
 • verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten):
 • verblijfsobject in gebruik:
 • verblijfsobject ingetrokken:
 • verblijfsobject buiten gebruik:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie statusVerblijfsobject heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name statusVerblijfsobject
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_77D2A1A7_BD0E_4d9f_B1AB_4C150BBE9804
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

statusVoortgangBouw

Geen Definitie

Het enumeratie statusVoortgangBouw kent de volgende waarden:

 • nieuwbouwvergunning verleend:
 • nieuwbouw gestart:
 • nieuwbouw gereed:
 • verbouwvergunning verleend:
 • verbouw gestart:
 • verbouw gereed:
 • sloopvergunning verleend:
 • sloop gestart:
 • sloop gereed:
 • nieuwbouwvergunning ingetrokken:
 • verbouwvergunning ingetrokken:
 • sloopvergunning ingetrokken:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie statusVoortgangBouw heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name statusVoortgangBouw
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_932D4E44_A37E_453e_9EE7_FD21C5D8D94D
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

statusWoonplaats

Geen Definitie

Het enumeratie statusWoonplaats kent de volgende waarden:

 • woonplaats aangewezen:
 • woonplaats ingetrokken :
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie statusWoonplaats heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name statusWoonplaats
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_D83F4016_ED80_4c39_A51C_DB3E942890A7
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

typeringOpenbareRuimte

Geen Definitie

Het enumeratie typeringOpenbareRuimte kent de volgende waarden:

 • weg:
 • water:
 • spoorbaan:
 • terrein:
 • kunstwerk:
 • landschappelijk gebied:
 • functioneel gebied:
 • administratief gebied:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie typeringOpenbareRuimte heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name typeringOpenbareRuimte
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_AB6C1EDC_AF99_48fa_A1EB_DB9EA1ED58A9
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None