Ga naar inhoud

Model Kern RGBZ

Inleiding

Definitie Model Kern RGBZ:

Geen definitie

Het model 'Model Kern RGBZ' kent de volgende objecttypen:

 • Bedrijfsproces:
 • Bedrijfsprocestype:
 • BESLUIT: Een na overweging of beraadslaging vastgestelde beslissing voor een individueel of concreet geval.
 • Besluittype: Generieke aanduiding van de aard van een besluit
 • Betaling:
 • BETROKKENE: Een SUBJECT, zijnde een NATUURLIJK PERSOON, NIET-NATUURLIJK PERSOON of VESTIGING, ORGANISATORISCHE EENHEID (binnen een vestiging van de zaak-behandelende niet-natuurlijk persoon), of MEDEWERKER (van die organisatorische eenheid) die een rol kan spelen bij een ZAAK.
 • Deelproces:
 • Deelprocestype:
 • DOCUMENT: Geheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken, zijnde een ENKELVOUDIG DOCUMENT of een SAMENGESTELD DOCUMENT.
 • Documenttype: Aanduiding van de aard van een DOCUMENT zoals gehanteerd door de zaakbehandelende organisatie
 • EnkelvoudigDocument: Een DOCUMENT waarvan aard, omvang en/of vorm aanleiding geven het als één geheel te behandelen en te beheren.
 • Heffing:
 • Identificatiekenmerk: Nodig voor archivering om verschillende typen identificatie te kunnen onderscheiden:
 • Klantcontact: Klantcontacten zijn contactmomenten die werkelijk hebben plaatsgevonden, terwijl Balieafspraken afspraken zijn voor een klantcontact. Dit ongeacht of deze werkelijk heeft plaatsgevonden, soms liggen deze in de toekomst of is iemand niet op komen dagen, of iets anders waardoor het klantcontact nog niet heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de telefoontjes, de klantcontacten komen uit levelOneData, dat zijn alle telefoontjes die werkelijk met een medewerker (of een gedelegeerde) hebben plaatsgevonden (soms zelfs meerdere binnen 1 telefoontje).
 • MEDEWERKER: Een medewerker van de organisatie die zaken behandelt uit hoofde van zijn of haar functie binnen een ORGANISATORISCHE EENHEID.
 • OBJECT: Het OBJECT waarop een ZAAK betrekking kan hebben zijnde één of meer voorkomens van de in het RSGB en het RGBZ onderscheiden objecttypen.
 • Offerte: Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.
 • ORGANISATORISCHE EENHEID: Het deel van een functioneel afgebakend onderdeel binnen de organisatie dat haar activiteiten uitvoert binnen een VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE en die verantwoordelijk is voor de behandeling van zaken.
 • SamengesteldDocument: Een DOCUMENT waarbinnen twee of meer ENKELVOUDIGe DOCUMENTen onderscheiden worden die vanwege gezamenlijke vervaardiging en/of ontvangst en/of vanwege aard en/of omvang als één geheel beschouwd moeten worden dan wel behandeld worden.,
 • STATUS: Een aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van betekenisvol behaald resultaat voor de initiator van de zaak.
 • Statustype: Generieke aanduiding van de aard van een STATUS
 • VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE: Een VESTIGING van een onderneming of rechtspersoon zijnde de zaakbehandelende organisatie.
 • ZAAK: Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
 • ZAAK - Origineel: Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
 • Zaaktype: Generieke aanduiding van de aard van een zaak

Het model 'Model Kern RGBZ' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Kern RGBZ
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-10-19 17:21:37
modified 2018-06-07 10:00:11
id EAPK_2EDFFA95_0A05_4292_84C5_2A912A6B6718

Objecttypen Model Kern RGBZ

Bedrijfsproces

Definitie Bedrijfsproces:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Bedrijfsproces
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2023-05-15 13:27:23
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_EDB5D3CD_CE4D_4317_81C6_C01CC7325148
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Bedrijfsproces
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7e054df1-48a3-46c3-91a5-5ce10e326f9b
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bedrijfsproces

Attribute Datatype Description
Afgerond Enumeratie: "Boolean"
Datum_eind Date
Datum_start Date
Naam AN200
Omschrijving AN200
None Class: "ZAAK"
None Class: "Bedrijfsprocestype"

Bedrijfsprocestype

Definitie Bedrijfsprocestype:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Bedrijfsprocestype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2023-05-15 13:29:43
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_14E4AF23_21E9_412a_B78D_C208EE9F419D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bedrijfsprocestype

Attribute Datatype Description
Omschrijving AM200
None Class: "Producttype"
None Class: "Zaaktype"

BESLUIT

Definitie BESLUIT:

Een na overweging of beraadslaging vastgestelde beslissing voor een individueel of concreet geval.

Eigenschap Waarde
name BESLUIT
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 09:41:46
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_AFB100D2_8C68_4488_8949_13E945D15920
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam BESLUIT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-10d36920-683f-4cb4-84bf-b00ac045674f
gemma_definitie Een na overweging of beraadslaging vastgestelde beslissing voor een individueel of concreet geval.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype BESLUIT

Attribute Datatype Description
besluit AN200
besluitidentificatie AN50
besluittoelichting AN1000
datumBesluit
datumPublicatie
datumStart
datumUiterlijkeReactie
datumVerval
datumVerzending
redenVerval X40
document Class: "DOCUMENT"
None Class: "DOCUMENT"
zaak Class: "ZAAK"
type Class: "Besluittype"

Besluittype

Definitie Besluittype:

Generieke aanduiding van de aard van een besluit

Eigenschap Waarde
name Besluittype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 10:01:32
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_922D3938_A0EA_42bf_9EFC_23A6A236AF9B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Besluittype

Attribute Datatype Description
besluitcategorie AN40
besluittypeOmschrijving AN80
besluittypeOmschrijvingGeneriek AN80
datumBeginGeldigheidBesluittype OnvolledigeDatum
datumEindeGeldigheidBesluittype OnvolledigeDatum
indicatiePublicatie AN1
publicatietekst AN1000
publicatietermijn N3
reactietermijn N3

Betaling

Definitie Betaling:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Betaling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 11:51:28
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_FC488929_8721_402f_A073_1DFDB76A816E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Betaling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8cec89b8-6174-42ac-937f-9500bfb8901b
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Betaling

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
datumtijd datetime
omschrijving AN200
valuta AN3

BETROKKENE

Definitie BETROKKENE:

Een SUBJECT, zijnde een NATUURLIJK PERSOON, NIET-NATUURLIJK PERSOON of VESTIGING, ORGANISATORISCHE EENHEID (binnen een vestiging van de zaak-behandelende niet-natuurlijk persoon), of MEDEWERKER (van die organisatorische eenheid) die een rol kan spelen bij een ZAAK.

Eigenschap Waarde
name BETROKKENE
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 10:58:19
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_16FB8171_A9ED_4027_A663_C035509501C8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam BETROKKENE
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-62c91622-cc32-4560-8427-d00101f4847e
gemma_definitie Een SUBJECT, zijnde een NATUURLIJK PERSOON, NIET-NATUURLIJK PERSOON of VESTIGING, ORGANISATORISCHE EENHEID (binnen een vestiging van de zaak-behandelende niet-natuurlijk persoon), of MEDEWERKER (van die organisatorische eenheid) die een rol kan spelen bij een ZAAK.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype BETROKKENE

Attribute Datatype Description
adresBinnenland
adresBuitenland
identificatie AN50
naam AN200
rol
betrokkene Class: "NATUURLIJK PERSOON"
organisatorische eenheid Class: "ORGANISATORISCHE EENHEID"
None Class: "Klantbeoordeling"
vestiging Class: "NIET NATUURLIJK PERSOON"
medewerker Class: "MEDEWERKER"

Deelproces

Definitie Deelproces:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Deelproces
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2023-05-15 13:30:05
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_1B65D674_DC17_40e8_B663_85DA82FD7E94
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Deelproces

Attribute Datatype Description
Datum_afgehandeld Date
Datum_gepland Date
None Class: "Deelprocestype"
None Class: "Bedrijfsproces"

Deelprocestype

Definitie Deelprocestype:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Deelprocestype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2023-05-15 13:30:19
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_710A1D2B_3C7B_41cf_A947_727186C40A98
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Deelprocestype

Attribute Datatype Description
Omschrijving AN200
None Class: "Bedrijfsprocestype"

DOCUMENT

Definitie DOCUMENT:

Geheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken, zijnde een ENKELVOUDIG DOCUMENT of een SAMENGESTELD DOCUMENT.

Eigenschap Waarde
name DOCUMENT
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 12:15:35
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_5641C50A_C0FA_4e71_B07B_26C7B1CE94ED
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam DOCUMENT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-10eaa33f-03bf-42b4-9310-56add2cb5a7b
gemma_definitie Geheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een natuurlijke en/of rechtspersoon bij de uitvoering van taken, zijnde een ENKELVOUDIG DOCUMENT of een SAMENGESTELD DOCUMENT.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype DOCUMENT

Attribute Datatype Description
cocumentBeschrijving AN1000
datumCreatieDocument
datumOntvangstdocument
datumVerzendingDocument
documentAuteur AN200
documentIdentificatie AN40
documentTitel AN200
vertrouwelijkAanduiding AN20
type Class: "Documenttype"

Documenttype

Definitie Documenttype:

Aanduiding van de aard van een DOCUMENT zoals gehanteerd door de zaakbehandelende organisatie

Eigenschap Waarde
name Documenttype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 11:30:39
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_77C7D6B6_44DE_44c0_A662_8E1A0A226EA8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Documenttype

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidDocumenttype OnvolledigeDatum
datumEindeGeldigheidDocumenttype OnvolledigeDatum
documentCategorie AN80
documenttypeOmschrijving AN80
documenttypeOmschrijvingGeneriek AN80
documenttypeTrefwoord AN30

EnkelvoudigDocument

Definitie EnkelvoudigDocument:

Een DOCUMENT waarvan aard, omvang en/of vorm aanleiding geven het als één geheel te behandelen en te beheren.

Eigenschap Waarde
name EnkelvoudigDocument
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 11:32:47
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_547FD48D_F885_4816_BCFA_4048995C8D83
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype EnkelvoudigDocument

Attribute Datatype Description
bestandsnaam AN255
documentFormaat AN10
documentInhoud Documentformaat
documentLink AN200
documentStatus AN20
documentTaal AN20
documentVersie AN5

Heffing

Definitie Heffing:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Heffing
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-17 13:44:30
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_B3371695_97AD_49d2_9AF1_15591B422007
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Heffing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ff9366e3-dd65-48ce-9051-9d6b01b2c6db
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Heffing

Attribute Datatype Description
bedrag bedrag
code AN80
datumIndiening datum
gefactureerd boolean
inrekening bedrag
nummer int
runnummer int
None Enumeratie: "Heffingsoort"
None Class: "Heffinggrondslag"

Identificatiekenmerk

Definitie Identificatiekenmerk:

Nodig voor archivering om verschillende typen identificatie te kunnen onderscheiden:

Eigenschap Waarde
name Identificatiekenmerk
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-02 10:30:07
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_D73AFAEC_3BF1_4309_93FE_5354EF26DA51
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Identificatiekenmerk

Attribute Datatype Description
kenmerk AN20

Klantcontact

Definitie Klantcontact:

Klantcontacten zijn contactmomenten die werkelijk hebben plaatsgevonden, terwijl Balieafspraken afspraken zijn voor een klantcontact. Dit ongeacht of deze werkelijk heeft plaatsgevonden, soms liggen deze in de toekomst of is iemand niet op komen dagen, of iets anders waardoor het klantcontact nog niet heeft plaatsgevonden.

Hetzelfde geldt voor de telefoontjes, de klantcontacten komen uit levelOneData, dat zijn alle telefoontjes die werkelijk met een medewerker (of een gedelegeerde) hebben plaatsgevonden (soms zelfs meerdere binnen 1 telefoontje).

Eigenschap Waarde
name Klantcontact
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-25 14:49:05
modified 2024-04-17 13:34:49
id EAID_A3DAD553_0E55_4256_824B_CDB5E12CB545
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Klantcontact
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a9cb919f-a224-4ab5-9825-40d54104f90d
gemma_definitie Klantcontacten zijn contactmomenten die werkelijk hebben plaatsgevonden, terwijl Balieafspraken afspraken zijn voor een klantcontact. Dit ongeacht of deze werkelijk heeft plaatsgevonden, soms liggen deze in de toekomst of is iemand niet op komen dagen, of iets anders waardoor het klantcontact nog niet heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de telefoontjes, de klantcontacten komen uit levelOneData, dat zijn alle telefoontjes die werkelijk met een medewerker (of een gedelegeerde) hebben plaatsgevonden (soms zelfs meerdere binnen 1 telefoontje).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Klantcontact

Attribute Datatype Description
eindtijd Datetime
kanaal AN20
notitie text
starttijd Datetime
tijdsduur int
toelichting text
wachttijdTotaal int
None Enumeratie: "Soorten Klantcontact"

MEDEWERKER

Definitie MEDEWERKER:

Een medewerker van de organisatie die zaken behandelt uit hoofde van zijn of haar functie binnen een ORGANISATORISCHE EENHEID.

Eigenschap Waarde
name MEDEWERKER
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 11:35:05
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_16EB3936_03CB_4854_9CD8_9F0911EEA51B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam MEDEWERKER
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6cc6afe6-e4c6-4e2b-a359-f278b23700db
gemma_definitie Een medewerker van de organisatie die zaken behandelt uit hoofde van zijn of haar functie binnen een ORGANISATORISCHE EENHEID.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype MEDEWERKER

Attribute Datatype Description
achternaam AN200
datumInDienst Date
datumUitDienst
emailadres AN254
extern
functie AN50
geslachtsaanduiding A1
medewerkerIdentificatie AN24
medewerkerToelichting AN1000
roepnaam AN30
telefoonnummer AN20
voorletters AN20
voorvoegselAchternaam AN10
None Class: "Leverancier"
None Class: "StartformulierAanbesteden"
None Class: "Aanvraag Inkooporder"
organisatorische eenheid Class: "ORGANISATORISCHE EENHEID"
None Class: "Proces-verbaal-MOOR-melding"
None Class: "Subsidie"
organisatorische eenheid Class: "ORGANISATORISCHE EENHEID"
None Class: "Uitvoerende instantie"
None Class: "ORGANISATORISCHE EENHEID"

OBJECT

Definitie OBJECT:

Het OBJECT waarop een ZAAK betrekking kan hebben zijnde één of meer voorkomens van de in het RSGB en het RGBZ onderscheiden objecttypen.

Eigenschap Waarde
name OBJECT
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 11:37:35
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_91F9D39E_0322_42c6_AE7F_5027B36F3EC3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam OBJECT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f08625cc-cc49-4664-91fa-823b217d333f
gemma_definitie Het OBJECT waarop een ZAAK betrekking kan hebben zijnde één of meer voorkomens van de in het RSGB en het RGBZ onderscheiden objecttypen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OBJECT

Attribute Datatype Description
adresBinnenland
adresBuitenland
domein AN200
geometrie GML
identificatie AN50
indicatieRisico
kadastraleAanduiding AN30
naam AN200
objecttype AN3
toelichting
None Class: "MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT"
None Class: "NIET NATUURLIJK PERSOON"
None Class: "Inrichtingselement"
huishouden Class: "HUISHOUDEN"
None Class: "PAND"
None Class: "Waterdeel"
None Class: "KADASTRAAL PERCEEL"
None Class: "Vaartuig"
None Class: "INGEZETENE"
None Class: "Standplaats"
None Class: "KADASTRALE ONROERENDE ZAAK"
None Class: "Ligplaats"
None Class: "Voertuig"
None Class: "Kunstwerkdeel"
None Class: "OPENBARE RUIMTE"
besluit Class: "BESLUIT"
None Class: "BUURT"
None Class: "NATUURLIJK PERSOON"

Offerte

Definitie Offerte:

Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.

Eigenschap Waarde
name Offerte
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:21:20
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_B259BE5F_AC3A_4e0f_A149_D1F165277CC2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Offerte
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-5d23eb2c-f115-4526-a1f7-5f2378666ffa
gemma_definitie Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Offerte

Attribute Datatype Description

ORGANISATORISCHE EENHEID

Definitie ORGANISATORISCHE EENHEID:

Het deel van een functioneel afgebakend onderdeel binnen de organisatie dat haar activiteiten uitvoert binnen een VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE en die verantwoordelijk is voor de behandeling van zaken.

Eigenschap Waarde
name ORGANISATORISCHE EENHEID
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 13:30:16
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_936A4E8B_3E5A_44b6_8A5D_EFB39F83FB6D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam ORGANISATORISCHE EENHEID
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-02f66265-00ae-418d-8d0e-dcbaf36652bb
gemma_definitie Het deel van een functioneel afgebakend onderdeel binnen de organisatie dat haar activiteiten uitvoert binnen een VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE en die verantwoordelijk is voor de behandeling van zaken.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype ORGANISATORISCHE EENHEID

Attribute Datatype Description
datumOntstaan
datumOpheffing
emailadres AN254
faxnummer AN20
Formatie
naam AN50
naamVerkort AN25
omschrijving AN80
organisatieIdentificatie AN24
telefoonnummer AN20
toelichting AN1000
None Class: "Klantbeoordeling"
None Class: "Kostenplaats"
vestiging Class: "VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE"
zaaktype Class: "Zaaktype"
None Class: "ORGANISATORISCHE EENHEID"
None Class: "Subsidieprogramma"

SamengesteldDocument

Definitie SamengesteldDocument:

Een DOCUMENT waarbinnen twee of meer ENKELVOUDIGe DOCUMENTen onderscheiden worden die vanwege gezamenlijke vervaardiging en/of ontvangst en/of vanwege aard en/of omvang als één geheel beschouwd moeten worden dan wel behandeld worden.,

Eigenschap Waarde
name SamengesteldDocument
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 13:42:59
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_47DA1FC8_F181_41bc_B16A_CE80D2CA13B1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype SamengesteldDocument

Attribute Datatype Description
document Class: "EnkelvoudigDocument"

STATUS

Definitie STATUS:

Een aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van betekenisvol behaald resultaat voor de initiator van de zaak.

Eigenschap Waarde
name STATUS
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 13:44:49
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_7C975D37_670B_405e_B825_924BCAFA74C7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam STATUS
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-138f7a81-f370-4e0c-9254-d6c7727a338c
gemma_definitie Een aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van betekenisvol behaald resultaat voor de initiator van de zaak.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype STATUS

Attribute Datatype Description
datumStatusGezet
indicatieIaatstGezetteStatus AN1
statustoelichting AN1000
type Class: "Statustype"

Statustype

Definitie Statustype:

Generieke aanduiding van de aard van een STATUS

Eigenschap Waarde
name Statustype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 13:47:35
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_AA496B7B_913C_40fd_943E_52F1A6E89440
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Statustype

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidStatustype OnvolledigeDatum
datumEindeGeldigheidStatustype OnvolledigeDatum
doorlooptijdStatus N3
statustypeOmschrijving AN80
statustypeOmschrijvingGeneriek AN80
statustypeVolgnummer N4

VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE

Definitie VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE:

Een VESTIGING van een onderneming of rechtspersoon zijnde de zaakbehandelende organisatie.

Eigenschap Waarde
name VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 11:03:44
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_D8142B98_64CB_408e_9941_92423543F08A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bb257165-3229-4e5f-a24c-524966c748f5
gemma_definitie Een VESTIGING van een onderneming of rechtspersoon zijnde de zaakbehandelende organisatie.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE

Attribute Datatype Description

ZAAK

Definitie ZAAK:

Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.

Eigenschap Waarde
name ZAAK
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 13:48:52
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_649EFD86_ED52_4293_8577_DBE5445845BF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam ZAAK
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7d5124d4-f23d-432d-ad5a-dc7c1b0fac44
gemma_definitie Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype ZAAK

Attribute Datatype Description
None
archiefnominatie AN1
datumEinde
datumEindeGepland
datumEindeUiterlijkeAfdoening
datumLaatsteBetaling
datumPublicatie datum
datumRegistratie
datumStart
datumVernietigingDossier
document
duurVerlenging N3
indicatieBetaling AN12
indicatieDeelzaken A1
indicatieOpschorting AN1
leges AN100
omschrijving AN80
omschrijvingResultaat AN80
redenOpschorting AN200
redenVerlenging AN200
toelichting AN1000
toelichtingResultaat AN1000
vertrouwelijkheid AN40
zaakidentificatie AN40
zaakniveau N1
None Class: "ZAAK"
type Class: "Zaaktype"
None Class: "Klantbeoordeling"
None Class: "MEDEWERKER"
None Class: "Producttype"
None Class: "ZAAK"
None Class: "Project"
None Class: "Heffing"
status Class: "STATUS"
None Class: "Grondslag"

ZAAK - Origineel

Definitie ZAAK - Origineel:

Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.

Eigenschap Waarde
name ZAAK - Origineel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2018-05-28 13:18:59
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_766265DF_56DD_4560_A55C_FF82E3B9751A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam ZAAK - Origineel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ce925d18-fde7-4bd6-9865-a7030a276a3c
gemma_definitie Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype ZAAK - Origineel

Attribute Datatype Description
anderZaakobject
archiefnominatie AN1
datumEinde
datumEindeGepland
datumEindeUiterlijkeAfdoening
datumLaatsteBetaling
datumPublicatie datum
datumRegistratie
datumStart
datumVernietigingDossier
indicatieBetaling AN12
indicatieDeelzaken A1
kenmerk
omschrijving AN80
omschrijvingResultaat AN80
opschorting
toelichting AN1000
toelichtingResultaat AN1000
verlenging
zaakidentificatie AN40
zaakniveau N1
None Class: "ZAAK - Origineel"
None Class: "ZAAK - Origineel"

Zaaktype

Definitie Zaaktype:

Generieke aanduiding van de aard van een zaak

Eigenschap Waarde
name Zaaktype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-08-19 13:54:55
modified 2024-04-17 13:34:50
id EAID_7210A379_17EE_4143_A106_ECD9414B2A0D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Zaaktype

Attribute Datatype Description
archiefcode AN20
datumBeginGeldigheidZaaktype OnvolledigeDatum
datumEindeGeldigheidZaaktype OnvolledigeDatum
doorlooptijdBehandeling N3
indicatiePublicatie AN1
publicatietekst AN1000
servicenormBehandeling N3
trefwoord AN30
vertrouwelijkAanduiding AN20
zaakcategorie AN40
zaaktypeOmschrijving AN80
zaaktypeOmschrijvingGeneriek AN80
None Class: "Heffinggrondslag"
statustype Class: "Statustype"
None Class: "Product"