Ga naar inhoud

Model Kern RSGB

Inleiding

Definitie Model Kern RSGB:

Geen definitie

Het model 'Model Kern RSGB' kent de volgende objecttypen:

 • Aantekening:
 • AdresBuitenland: Toevoeging uit stelselcatalogus
 • Briefadres:
 • Nationaliteit:
 • Onbestemd Adres:
 • NUMMERAANDUIDING: Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.
 • APPARTEMENTSRECHT: Een KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een aandeel is in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (art. 5:106 lid 4 BW).
 • APPARTEMENTSRECHTSPLITSING: Het recht op een stuk grond of op een gebouw met toebehoren op de daarbij behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten.
 • BegroeidTerreindeel: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten homogene vegetatie.
 • BENOEMD OBJECT: Een GEBOUWD OBJECT of een BENOEMD TERREIN
 • BENOEMD TERREIN: Een STANDPLAATS, LIGPLAATS, of een OVERIG BENOEMD TERREIN.
 • BUURT: Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.
 • Gebied: Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.
 • FunctioneelGebied: Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.
 • GEBOUWD OBJECT: Een VERBLIJFSOBJECT of een OVERIG GEBOUWD OBJECT
 • Gebouwinstallatie: Een component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt.
 • GEMEENTE: Een gedeelte van het grondgebied van Nederland, ingesteld op basis van artikel 123 van de Grondwet.
 • HUISHOUDEN: Een duurzame samenlevingsvorm van een of meer natuurlijke personen binnen een VERBLIJFSOBJECT, STANDPLAATS of LIGPLAATS.
 • Inrichtingselement: Ruimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.
 • KADASTRAAL PERCEEL: Een KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied betreft (art. 1 lid 1 Kadasterwet).
 • KADASTRALE ONROERENDE ZAAK: Een geregistreerd goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist zijnde een KADASTRAAL PERCEEL of een APPARTEMENTSRECHT.
 • INGESCHREVEN PERSOON: Een INGEZETENE of NIET-INGEZETENE
 • KADASTRALE ONROERENDE ZAAK AANTEKENING: Aanduiding van het feit, genoemd in een Stuk, dat betrekking heeft op een onroerende zaak en dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van rechten op de onroerende zaak.
 • INGEZETENE: Een individueel menselijk wezen, ingeschreven in het Nederlands Bevolkingsregister.
 • Kunstwerkdeel: Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.
 • Ligplaats: Definitie Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object Beschrijving Een plaats in het water met soms ook een (deel van een) terrein op de oever. Deze plaats moet kunnen worden gebruikt door een drijvend object dat langere tijd daar wordt vastgemaakt. Het drijvende object moet geschikt zijn om in te wonen, om een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven. Bijvoorbeeld een woonboot. De gemeente mag zeggen of er voor de BAG ergens een ligplaats komt.
 • MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT: Een verband tussen één of meer personen met voldoende mate van zelfstandigheid, inbreng van arbeid of middelen, winstoogmerk en extern optreden (i.g.v. een onderneming) dan wel een in een organisatorisch verband, dat toebehoort aan een niet-natuurlijk persoon welke registratieplichtig is, uitgeoefende activiteit die niet valt onder de criteria voor onderneming of bedrijfsmatigheid welke adresseerbaar is middels ofwel een vestiging ofwel het adres van een bepaalde vertegenwoordiger (i.g.v. een niet-ondernemings-activiteit).
 • ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING: Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.
 • OnbegroeidTerreindeel: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.
 • OndersteunendWaterdeel: Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
 • OndersteunendWegdeel: Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.
 • OPENBARE RUIMTE: Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen
 • Overbruggingsdeel: Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie.
 • OverigBenoemdTerrein: Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen onbebouwd terrein of een gedeelte daarvan, geen standplaats of gedeelte van een ligplaats zijnde, dat bestemd is voor het gedurende langere tijd verrichten van een maatschappelijke activiteit.
 • NATUURLIJK PERSOON: Een INGESCHREVEN PERSOON of ANDER NATUURLIJK PERSOON
 • OverigBouwwerk: Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk.
 • OverigGebouwdObject: De kleinste eenheid van gebruik, geen verblijfsobject zijnde, binnen een bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
 • NIET NATUURLIJK PERSOON: Een INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON of een ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON
 • OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING: Een door de gemeenteraad als zodanig toegekende aanduiding van een overig gebouwd object of een overig benoemd terrein.
 • OverigeScheiding: Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie, met kleinere afmetingen dan toegestaan voor opname in de BGT.
 • PAND: De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
 • REISDOCUMENT: Een document dat vereist is voor reizen naar het buitenland
 • Scheiding: Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie.
 • Spoor: De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt.
 • Standplaats: Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
 • Rechtspersoon: Een NATUURLIJK PERSOON of een NIET-NATUURLIJK PERSOON
 • TENAAMSTELLING: Een TENAAMSTELLING vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object.
 • Tunneldeel: Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang, dat essentieel is voor de constructie.
 • VESTIGING: Een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt.
 • Vegetatieobject: Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.
 • VERBLIJFSOBJECT: De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
 • Waterdeel: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden.
 • Wegdeel: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg, met gelijkblijvende homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land
 • VERBLIJFSTITEL: Rechtsgrond op basis waarvan men bevoegd is in een land te verblijven. Opmerkingen obv Key2Burgerzaken: De verblijfstitel heeft een ingangs- en vervaldatum, datum geldig en een opname datum RSGB3.0 onderkent alleen Datum einde en Datum ingang. Dat is onvoldoende om volgorde en geldigheid in tijd correct te bepalen
 • WIJK: Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zo veel mogelijk zijn gebaseerd op sociaal-geografische kenmerken.
 • WOONPLAATS: Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
 • WOZ-DEELOBJECT: Aanduiding van afzonderlijke elementen (delen van het object, bijzondere waarderelevante factoren) die voor de onderbouwing van de vastgestelde waarde van belang zijn.
 • WOZ-OBJECT: De onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld.
 • WOZWaarde: De op grond van de Wet WOZ vastgestelde waarde van het WOZ-object naar de genoemde waardepeildatum.
 • ZAKELIJK RECHT: Het eigendom van, of een beperkt recht van een natuurlijk of niet-natuurlijk persoon (PERSOON) op, een onroerende zaak (met uitzondering van hypotheken en beslagen).
 • ZEKERHEIDSRECHT: Een zekerheidsrecht is een beperkt recht (hypotheek) of een beperking (beslag).

Het model 'Model Kern RSGB' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Kern RSGB
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2018-03-21 15:46:54
modified 2018-06-07 10:01:08
id EAPK_2833C85B_BA94_4b59_80C0_2F665B589FBF

Objecttypen Model Kern RSGB

Aantekening

Definitie Aantekening:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Aantekening
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-03-23 15:03:34
modified 2024-04-17 13:34:51
id EAID_755B80B2_6522_4c58_A998_D3F00859FE78
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aantekening

Attribute Datatype Description
aard AN100
begrenzing Surface
betreftGedeelteVanPerceel boolean
datumEinde DATUM
datumEindeRecht DATUM
identificatie AN100
omschrijving AN200

AdresBuitenland

Definitie AdresBuitenland:

Toevoeging uit stelselcatalogus

Eigenschap Waarde
name AdresBuitenland
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-03-23 15:17:23
modified 2024-04-17 13:34:51
id EAID_3E5B2877_D6CC_487e_BD79_042E32D17550
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype AdresBuitenland

Attribute Datatype Description
adresregelBuitenland1 AN50
adresregelBuitenland2 AN50
adresregelBuitenland3 AN50
datumAanvangAdresBuitenland DATUM
datumInschrijvingGemeente DATUM
datumVestigingNederland DATUM
gemeenteVanInschrijving AN100
landAdresBuitenland AN50
landWaarvandaanIngeschreven AN50
omschrijvingVanDeAangifteAdreshouding AN100

Briefadres

Definitie Briefadres:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Briefadres
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2022-03-23 15:46:29
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_3015DCE3_7C05_4160_A717_533553258C15
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Briefadres
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-af282ab4-d6c4-4a5f-8126-db9b70cff048
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Briefadres

Attribute Datatype Description
adresFunctie
datumAanvang Datum
datumEinde Datum
omschrijvingAangifte Text

Nationaliteit

Definitie Nationaliteit:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Nationaliteit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2023-02-28 11:51:48
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_69B41CDD_C3F1_449b_92B4_8F7657840646
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Nationaliteit

Attribute Datatype Description
Buitenlandse nationaliteit boolean
Datum einde geldigheid Date
Datum ingang geldigheid Date
Datum opnamen int
Datum verlies nationaliteit Date
Nationaliteit AN80
Nationaliteitcode AN5
Reden verkrijging Nederlandse nationaliteit AN100
Reden verlies Nederlandse nationaliteit AN100

Onbestemd Adres

Definitie Onbestemd Adres:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Onbestemd Adres
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-09-09 16:43:33
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_75E93FC5_3EF8_40b6_B170_ED5A2C36B354
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Onbestemd Adres
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ced72a4a-9aa5-485a-8535-206b97fd494f
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Onbestemd Adres

Attribute Datatype Description
huisletter AN1
huisnummer AN5
huisnummertoevoeging AN4
postcode postcode
straatnaam AN200

NUMMERAANDUIDING

Definitie NUMMERAANDUIDING:

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.

Eigenschap Waarde
name NUMMERAANDUIDING
toelichting #NOTES#Het betreft de verzameling van, tot de BAG behorende, officieel vastgestelde nummeraanduidingen (van verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen, in de BAG gezamenlijk aangeduid als adresseerbare objecten) en overige, eveneens officieel door de gemeente vastgestelde, nummeraanduidingen van overige gebouwde objecten en overige benoemde terreinen. De Adresseerbaar object aanduiding heeft dus betrekking op alle 'benoemde objecten', d.w.z. naast de specialisaties van het Adresseerbaar object (Verblijfsobject, Ligplaats en Standplaats) ook op Overig gebouwd object en op Overig benoemd terrein! Het betreft een generalisatie van twee objecttypen (de specialisaties) waarbij de attributen en relaties die op beide specialisaties van toepassing zijn, bij dit objecttype worden gespecificeerd.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 13:31:04
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_31A87864_6CE0_4e93_A493_ECD0FBDD4461
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam NUMMERAANDUIDING
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-403c547f-8d7e-4235-99d9-d155063c6085
gemma_definitie Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype NUMMERAANDUIDING

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidNummeraanduiding DATUM
DatumEindeGeldigheidNummeraanduiding DATUM
geconstateerd INDIC
huisletter AN1
huisnummer N5
huisnummertoevoeging AN4
identificatie BAGObjectnummering
inOnderzoek boolean
postcode POSTCODE
status Enumeratie: "statusNummeraanduiding"
typeAdresseerbaarObject Enumeratie: "TypeAdresseerbaarObject"
None Class: "WOONPLAATS"
None Class: "LOCATIEAANDUIDING WOZ OBJECT"
None Class: "Gebied"
None Class: "OPENBARE RUIMTE"

APPARTEMENTSRECHT

Definitie APPARTEMENTSRECHT:

Een KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een aandeel is in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (art. 5:106 lid 4 BW).

Eigenschap Waarde
name APPARTEMENTSRECHT
toelichting #NOTES#Een aandeel in een recht op een gebouw en daarmee onlosmakelijk verbonden het uitsluitend gebruiksrecht van een bepaald privé-gedeelte in dat gebouw. Dat kan ook een garage of een parkeerplaats zijn. De privé-gedeelten zijn dus niet altijd woongedeelten. Een splitsing in appartementsrechten komt tot stand door inschrijving van een notariële akte van splitsing bij het kadaster. Elke splitsing in appartementsrechten kent een Vereniging van Eigenaren (VVE). Een splitsing in appartementsrechten kan worden gewijzigd. Ook kan binnen een bestaande splitsing een appartementsrecht worden ondergesplitst, d.w.z. een splitsing binnen een splitsing. Tenslotte kan een splitsing in appartementsrechten weer worden opgeheven. Voor al de genoemde rechtshandelingen is een notariële akte nodig die in de Openbare Registers moet worden ingeschreven. Zie voor de wettelijke regeling van appartementsrechten Boek 5 Burgerlijk Wetboek.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 15:13:48
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_869E0A04_A663_4839_970D_7FB82DF6C317
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam APPARTEMENTSRECHT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b84fbae7-cecd-4c24-96cb-427a00d862c6
gemma_definitie Een KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een aandeel is in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (art. 5:106 lid 4 BW).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype APPARTEMENTSRECHT

Attribute Datatype Description

APPARTEMENTSRECHTSPLITSING

Definitie APPARTEMENTSRECHTSPLITSING:

Het recht op een stuk grond of op een gebouw met toebehoren op de daarbij behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten.

Eigenschap Waarde
name APPARTEMENTSRECHTSPLITSING
toelichting #NOTES#Een appartementsrechtsplitsing is een object dat beoogt ten behoeve van een splitsing in appartementsrechten, de in de splitsing betrokken rechten administratief samen te voegen. De appartementsrechtsplitsing omvat het geheel van rechten op een of meer kadastrale objecten dat is (onder) gesplitst in appartementsrechten. Een appartementsrechtsplitsing is een hoofdsplitsing of een ondersplitsing of een splitsingafkooperfpacht.
synoniemen
uri
bron
author debat_e
version 1.0
created 2013-10-14 14:33:29
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_C1542AC8_2F3C_4e62_ADFA_A9FB3358DAB1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam APPARTEMENTSRECHTSPLITSING
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-1b771d9e-6208-4916-86ed-a88a79cac648
gemma_definitie Het recht op een stuk grond of op een gebouw met toebehoren op de daarbij behorende grond met toebehoren is gesplitst in appartementsrechten.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype APPARTEMENTSRECHTSPLITSING

Attribute Datatype Description
ddentificatieAppartementsrechtsplitsing AN250
typeSplitsing
None Class: "SplitsingstekeningReferentie"

BegroeidTerreindeel

Definitie BegroeidTerreindeel:

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten homogene vegetatie.

Eigenschap Waarde
name BegroeidTerreindeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype BEGROEID TERREINDEEL is het equivalent van het city gml objecttype PLANTCOVER.
synoniemen
uri
bron
author Ellen Debats
version 1.0
created 2010-07-06 13:50:53
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_D872C213_09D7_4dca_A020_EA363480FC7D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype BegroeidTerreindeel

Attribute Datatype Description
begroeidTerreindeelOpTalud INDIC
datumBeginGeldigheidBegroeidTerreindeel DATUM
datumEindeGeldigheidBegroeidTerreindeel DATUM
fysiekVoorkomenBegroeidTerreindeel Enumeratie: "fysiekVoorkomenBegroeidTerrein"
geometrieBegroeidTerreindeel Surface
identificatieBegroeidTerreindeel NEN3610ID
kruinlijngeometrieBegroeidTerreindeel Curve
LOD0GeometrieBegroeidTerreindeel MultiSurface
plusFysiekVoorkomenBegroeidTerreindeel Enumeratie: "fysiekVoorkomenBegroeidTerreinPlus"
relatieveHoogteliggingBegroeidTerreindeel N2
statusBegroeidTerreindeel Enumeratie: "statusGeoObject"

BENOEMD OBJECT

Definitie BENOEMD OBJECT:

Een GEBOUWD OBJECT of een BENOEMD TERREIN

Eigenschap Waarde
name BENOEMD OBJECT
toelichting #NOTES#Het objecttype betreft alle objecten die van een, al dan niet authentieke, nummeraanduiding voorzien worden. Anders gezegd, alle objecten ‘met een adres’. Het is aldus de generalisatie van zowel GEBOUWD OBJECT en BENOEMD TERREIN en daarmee tevens van alle specialisaties van deze objecttypen, met name VERBLIJFSOBJECT, OVERIG BOUWWERK, STANDPLAATS, LIGPLAATS en OVERIG BENOEMD TERREIN.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-04 23:09:31
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_3E9E08B7_574E_43dc_8D93_251BFA8F8D75
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam BENOEMD OBJECT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-13ad6d22-52ce-4439-9eed-200245c3a498
gemma_definitie Een GEBOUWD OBJECT of een BENOEMD TERREIN
gemma_toelichting

Attributen van objecttype BENOEMD OBJECT

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheid Date
datumEindeGeldigheid Date
geometriePunt Point
geometrieVlak Surface
identificatie AN100
None Class: "BENOEMD OBJECT"
None Class: "Locatieonroerendezaak"

BENOEMD TERREIN

Definitie BENOEMD TERREIN:

Een STANDPLAATS, LIGPLAATS, of een OVERIG BENOEMD TERREIN.

Eigenschap Waarde
name BENOEMD TERREIN
toelichting #NOTES#Een benoemd terrein is de groepering van de authentieke stand- en ligplaatsen en de overige benoemde terreinen en modelleert daarmee de terreinen op het niveau van stand- en ligplaatsen en daarmee vergelijkbare onbe- en ongebouwde objecten voor zover dat door de gemeente als relevant wordt gezien. Het gaat daarbij om terreinen met een verblijfsfunctie, naar analogie van de stand- en ligplaatsen, zijnde geen stand- en ligplaatsen en waarvan de vindbaarheid in het maatschappelijk verkeer op basis van een officieel adres dringend gewenst is. De minimale verzameling is die van de stand- en ligplaatsen; een gemeente kan daaraan toevoegen andere (overige) benoemde terreinen. Een BENOEMD TERREIN is een specialisatie van BENOEMD OBJECT.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-04 23:25:38
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_73F1C4A1_481E_4052_A372_1A0895ED1295
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam BENOEMD TERREIN
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c0361a4b-968e-477e-b81c-ee26a5aa0543
gemma_definitie Een STANDPLAATS, LIGPLAATS, of een OVERIG BENOEMD TERREIN.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype BENOEMD TERREIN

Attribute Datatype Description
identificatie AN100

BUURT

Definitie BUURT:

Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.

Eigenschap Waarde
name BUURT
toelichting #NOTES#Het betreft hier de in overleg met het CBS bepaalde indeling van wijken in buurten.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 14:39:50
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_67CC2144_6B88_433c_853D_07379C66D6CF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam BUURT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8772e7a6-24c8-454f-ab54-7d12c1849e97
gemma_definitie Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype BUURT

Attribute Datatype Description
buurtcode AN2
buurtgeometrie MultiSurface
buurtnaam AN40
datumBeginGeldigheidBuurt DATUM
datumEindeGeldigheidBuurt DATUM
identificatie AN100
identificatieIMGeoBRT NEN3610ID
None Class: "WIJK"
None Class: "NUMMERAANDUIDING"

Gebied

Definitie Gebied:

Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zo veel mogelijk gebaseerd zijn op topografische elementen.

Eigenschap Waarde
name Gebied
toelichting #NOTES#Het betreft hier de in overleg met het CBS bepaalde indeling van wijken in buurten.
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-12-18 14:57:13
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_5835F691_4452_44de_A1E9_07088AC16D69
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Gebied

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidBuurt DATUM
datumEindeGeldigheidGebied DATUM
gebiedcode AN2
gebiedsoort AN80
geometrie MultiSurface
identificatieIMGeoBRT NEN3610ID
naam AN40

FunctioneelGebied

Definitie FunctioneelGebied:

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

Eigenschap Waarde
name FunctioneelGebied
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype FUNCTIONEEL GEBIED is een specialisatie van het city gml objecttype LANDUSE. Zie verder BGT.
synoniemen
uri
bron
author Ellen Debats
version 1.0
created 2011-12-15 12:04:13
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_B8F44180_1F2A_4bbc_8E17_6C472111A92B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype FunctioneelGebied

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidFunctioneelGebied DATUM
datumEindeGeldigheidFunctioneelGebied DATUM
geometrieFunctioneelGebied Surface
identificatieFunctioneelGebied NEN3610ID
naamFunctioneelGebied AN40
statusFunctioneelGebied Enumeratie: "statusGeoObject"
None Class: "SoortFunctioneelGebied"

GEBOUWD OBJECT

Definitie GEBOUWD OBJECT:

Een VERBLIJFSOBJECT of een OVERIG GEBOUWD OBJECT

Eigenschap Waarde
name GEBOUWD OBJECT
toelichting #NOTES#Een gebouwd object is de groepering van de authentieke verblijfsobjecten en de overige bouwwerken en modelleert daarmee de gebouwde omgeving op het niveau van het verblijfsobject en daarmee vergelijkbare objecten voor zover dat door de gemeente als relevant wordt gezien. Het gaat daarbij primair om objecten met een verblijfsfunctie, naar analogie van de verblijfsobjecten, zijnde geen verblijfsobjecten en waarvan de vindbaarheid in het maatschappelijk verkeer op basis van een officieel adres dringend gewenst is. De minimale verzameling is die van de verblijfsobjecten; een gemeente kan daaraan toevoegen andere (overige) bouwwerken. Een GEBOUWD OBJECT is een specialisatie van BENOEMD OBJECT.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 00:32:55
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_752621CC_D5CA_4f4c_A937_AF6C84E6ADED
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam GEBOUWD OBJECT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f048185d-8eb4-447b-ade2-6160df1dedb3
gemma_definitie Een VERBLIJFSOBJECT of een OVERIG GEBOUWD OBJECT
gemma_toelichting

Attributen van objecttype GEBOUWD OBJECT

Attribute Datatype Description
bouwkundigeBestemmingActueel Enumeratie: "bouwkundigeBestemming"
brutoInhoud N6
identificatie AN100
inwinningOppervlakte Enumeratie: "inwinningsmethodeOppervlakte"
oppervlakteObject N6
statusVoortgangBouw
None Enumeratie: "gebruiksdoel"
None Class: "Gebruiksdoel"
None Class: "Winkelvloeroppervlak"

Gebouwinstallatie

Definitie Gebouwinstallatie:

Een component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt.

Eigenschap Waarde
name Gebouwinstallatie
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype GEBOUWINSTALLATIE is het equivalent van het city gml objecttype BUILDINGINSTALLATION.
synoniemen
uri
bron
author debat_e
version 1.0
created 2011-09-05 08:47:51
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_6FDC646C_F9E2_4610_8FFE_1ECFA99FFBD7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Gebouwinstallatie

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidGebouwinstallatie DATUM
datumEindeGeldigheidGebouwinstallatie DATUM
geometrieGebouwinstallatie Surface
identificatieGebouwinstallatie NEN3610ID
LOD0GeometrieGebouwinstallatie Surface
relatieveHoogteliggingGebouwinstallatie N2
statusGebouwinstallatie Enumeratie: "statusGeoObject"
typeGebouwinstallatie Enumeratie: "typeringGebouwinstallatie"

GEMEENTE

Definitie GEMEENTE:

Een gedeelte van het grondgebied van Nederland, ingesteld op basis van artikel 123 van de Grondwet.

Eigenschap Waarde
name GEMEENTE
toelichting #NOTES#De gemeente fungeert in het model als geo-object. Door de relatie van gemeente met andere objecttypen kan achterhaald worden welke gemeente verantwoordelijk is voor het beheer van de hieraan gerelateerde objecten en gegevens.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 14:31:43
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_B0D9792B_46E7_4b88_B267_C72691616733
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam GEMEENTE
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-9f1ea854-eb45-47a0-98f4-4043b4a69be0
gemma_definitie Een gedeelte van het grondgebied van Nederland, ingesteld op basis van artikel 123 van de Grondwet.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype GEMEENTE

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidGemeente DATUM
datumEindeGeldigheidGemeente DATUM
gemeentecode AN4
gemeenteGeometrie Surface
gemeentenaam AN80
gemeentenaamNEN AN24
identificatie AN100
nieuwe gemeente Class: "GEMEENTE"

HUISHOUDEN

Definitie HUISHOUDEN:

Een duurzame samenlevingsvorm van een of meer natuurlijke personen binnen een VERBLIJFSOBJECT, STANDPLAATS of LIGPLAATS.

Eigenschap Waarde
name HUISHOUDEN
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2018-03-21 15:46:54
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_6FB0A5B7_7B5F_437f_A462_4B1EADB964E4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam HUISHOUDEN
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-2515abf4-dea2-44eb-8886-c90c1ab42069
gemma_definitie Een duurzame samenlevingsvorm van een of meer natuurlijke personen binnen een VERBLIJFSOBJECT, STANDPLAATS of LIGPLAATS.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype HUISHOUDEN

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidHuishouden OnvolledigeDatum
datumEindeGeldigheidHuishouden OnvolledigeDatum
huishoudengrootte N2
huishoudennummer N12
huishoudensoort N2
relatie

Inrichtingselement

Definitie Inrichtingselement:

Ruimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.

Eigenschap Waarde
name Inrichtingselement
toelichting #NOTES#Inrichtingselementen vormen een diverse klasse. Het zijn objecten die niet zozeer op basis van fysiek voorkomen of hun gebruiksfunctie bij elkaar horen, maar op basis van hun eigenschap dat ze andere objecten inrichten. Het zijn objecten die een relatief kleine geometrie hebben. In het voorliggende model zijn de subklassen / specialisaties van INRICHTINGSELEMENT niet als afzonderlijke objecttypen gemodelleerd. De subklasse / specialisatie is te herkennen aan de attribuutsoort ‘Type inrichtingselement’. Objecttype INRICHITNGSELEMENT is een specialisatie van het city gml objecttype CITYFURNITURE. Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo.
synoniemen
uri
bron
author Ellen Debats
version 1.0
created 2012-05-15 08:29:10
modified 2024-04-17 13:34:52
id EAID_4DA0EB59_963C_4558_B763_44F542BC8D89
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inrichtingselement

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidInrichtingselement DATUM
datumEindeGeldigheidInrichtingselement DATUM
geometrieInrichtingselement PuntLijnVlak
identificatieInrichtingselement NEN3610ID
LOD0GeometrieInrichtingselement PuntLijnVlak
plusTypeInrichtingselement Enumeratie: "typeringInrichtingselementPlus"
relatieveHoogteliggingInrichtingselement N2
statusInrichtingselement Enumeratie: "statusGeoObject"
typeInrichtingselement Enumeratie: "typeringInrichtingselement"

KADASTRAAL PERCEEL

Definitie KADASTRAAL PERCEEL:

Een KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied betreft (art. 1 lid 1 Kadasterwet).

Eigenschap Waarde
name KADASTRAAL PERCEEL
toelichting #NOTES#Een KADASTRAAL PERCEEL behoort tezamen met het APPARTEMENTSRECHT tot de generalisatie KADASTRALE ONROERENDE ZAAK. Percelen worden cartografisch gerepresenteerd door een tweedimensionale vlakbegrenzing. Tussen alle kadastrale percelen in Nederland geldt een topologische relatie (opdelende vlakstructuur), d.w.z. dat naburige perceelsvlakken naadloos moeten aansluiten en elkaar niet mogen overlappen.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 15:08:37
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_172AFD36_B400_4660_BFAC_4BBC1077D666
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam KADASTRAAL PERCEEL
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-0fd3695d-aa71-4f35-a8bf-7886c70e0ed8
gemma_definitie Een KADASTRALE ONROERENDE ZAAK dat een kadastraal geïdentificeerd en met kadastrale grenzen begrensd deel van het Nederlands grondgebied betreft (art. 1 lid 1 Kadasterwet).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype KADASTRAAL PERCEEL

Attribute Datatype Description
aanduidingSoortGrootte
begrenzingPerceel Surface
groottePerceel N10.2
indicatieDeelperceel INDIC
omschrijvingDeelperceel AN20
plaatscoordinatenPerceel Point

KADASTRALE ONROERENDE ZAAK

Definitie KADASTRALE ONROERENDE ZAAK:

Een geregistreerd goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist zijnde een KADASTRAAL PERCEEL of een APPARTEMENTSRECHT.

Eigenschap Waarde
name KADASTRALE ONROERENDE ZAAK
toelichting #NOTES#Zie de catalogus BRK. Daarin is sprake van een ‘onroerende zaak’ zijnde een ‘perceel’, ‘appartementsrecht’ of ‘leidingnetwerk’. Geoordeeld is dat alleen de eerste twee objecttypen zodanig van belang zijn voor de gemeentelijke taakuitoefening dat zij deel moeten uit maken van het voorliggende referentiemodel. Zij zijn hierin gezamenlijk gemodelleerd als KADASTRALE ONROERENDE ZAAK. In de BRK wordt de Kadaster identificatie onroerende zaak (hier: Kadastrale identificatie) als unieke aanduiding beschouwd Aangezien de gegevenslevering door het Kadaster hier nog niet op aangepast is hanteren we vooralsnog de Kadastrale aanduiding als unieke identificatie. In de BRK wordt een relatie naar het adresseerbaar object (verblijfsobject, standplaats of ligplaats) onderkend teneinde via een adres (nummeraanduiding) een kadastraal object te kunnen lokaliseren. Vanwege de uitbreiding in dit model naar gebouwde objecten en benoemde terreinen is deze relatie naar deze beide laatstgenoemde objecttypen gelegd. Niet alle kadastrale objecten komen qua ligging overeen met een gebouwd object of benoemd terrein. In die gevallen opteert de BRK om voor het aanduiden van de globale ligging gebruik te maken van een dichtbijgelegen adres i.c.m. de aanduiding ‘Bij’ of ‘Tegenover’ dan wel een locatieomschrijving met daarin de beschrijving van de locatie, veelal door middel van een woonplaatsnaam en een straatnaam. Beide wijzen van aanduiden van de locatie zijn hier opgenomen in Locatie-omschrijving zodat de relaties naar gebouwde objecten en benoemde terreinen alleen ruimtelijke relaties tussen de objecten betreffen.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 15:03:38
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_9775E778_DBF8_4122_94CE_551466B62F46
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam KADASTRALE ONROERENDE ZAAK
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8155eb9b-eb9e-4eec-a850-80c185983a9f
gemma_definitie Een geregistreerd goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist zijnde een KADASTRAAL PERCEEL of een APPARTEMENTSRECHT.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype KADASTRALE ONROERENDE ZAAK

Attribute Datatype Description
None
appartementsrechtvolgnummer N4
begrenzing Surface
cultuurcodeOnbebouwd
datumBeginGeldigheidKadastraleOnroerendeZaak DATUM
datumEindeGeldigheidKadastraleOnroerendeZaak DATUM
identificatie AN250
kadastraleGemeente AN20
kadastraleGemeentecode AN20
koopjaar int
koopsom Bedrag
landInrichtingRenteBedrag Bedrag
landInrichtingRenteEindejaar int
ligging Point
locatieOmschrijving AN1000
oppervlakte int
oud
perceelnummer N5
sectie AN2
valutacode
None Class: "Adresaanduiding"
None Class: "KoopsomKadastraleOnroerendeZaak"
None Class: "LocatieKadastraleOnroerendeZaak"
None Class: "ZAKELIJK RECHT"

INGESCHREVEN PERSOON

Definitie INGESCHREVEN PERSOON:

Een INGEZETENE of NIET-INGEZETENE

Eigenschap Waarde
name INGESCHREVEN PERSOON
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 15:40:20
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_AF9534B0_7CBD_4061_9276_A7B6698B383A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam INGESCHREVEN PERSOON
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e1371e07-969e-4a34-be81-0a23ffd541dd
gemma_definitie Een INGEZETENE of NIET-INGEZETENE
gemma_toelichting

Attributen van objecttype INGESCHREVEN PERSOON

Attribute Datatype Description
adresHerkomst AN1
anummer an20
beschrijvingLocatie AN200
buitenlandsReisdocument an80
burgerlijkeStaat N1
datumBeginGeldigheidVerblijfplaats datum
datumEindeGeldigheidVerblijfsplaats Date
datumInschrijvingGemeente datum
datumOpschortingBijhouding datum
datumVertrekUitNederland OnvolledigeDatum
datumVestigingNederland OnvolledigeDatum
gemeenteVanInschrijving AN80
gezinsrelatie Enumeratie: "Gezinsrelatie"
indicatieGeheim Enumeratie: "Boolean"
ingezetene Enumeratie: "Boolean"
landWaarnaarVertrokken LAND
landWaarvandaanIngeschreven LAND
ouder1 AN40
ouder2 AN40
partnerID AN40
redenEindeBewoning AN200
redenOpschortingBijhouding AN200
signaleringReisdocument Enumeratie: "Boolean"
verblijfstitel
None Class: "NUMMERAANDUIDING"

KADASTRALE ONROERENDE ZAAK AANTEKENING

Definitie KADASTRALE ONROERENDE ZAAK AANTEKENING:

Aanduiding van het feit, genoemd in een Stuk, dat betrekking heeft op een onroerende zaak en dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van rechten op de onroerende zaak.

Eigenschap Waarde
name KADASTRALE ONROERENDE ZAAK AANTEKENING
toelichting #NOTES#Toegevoegd ten opzichte van de BRK is de begindatum. Aangezien een aantekening niet gewijzigd kan worden, bepaalt de begin- en einddatum de materiele historie van alle attribuutsoortensoorten. Deze hebben dan ook materiele historie ‘Nee’ gekregen. Zie verder de catalogus BRK
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-06 10:26:17
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_0BC18F79_3560_4e43_8154_7CCDC7D67A03
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam KADASTRALE ONROERENDE ZAAK AANTEKENING
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6c7ed209-0c32-432f-b6cd-32a0a1505a4e
gemma_definitie Aanduiding van het feit, genoemd in een Stuk, dat betrekking heeft op een onroerende zaak en dat gevolgen kan hebben voor de uitoefening van rechten op de onroerende zaak.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype KADASTRALE ONROERENDE ZAAK AANTEKENING

Attribute Datatype Description
aardAantekeningKadastraalObject
beschrijvingAantekeningKadastraalObject AN24
datumBeginAantekeningKadastraalObject DATUM
datumEindeAantekeningKadastraalObject Datum
kadasterIdentificatieAantekening
None Class: "KADASTRALE ONROERENDE ZAAK"

INGEZETENE

Definitie INGEZETENE:

Een individueel menselijk wezen, ingeschreven in het Nederlands Bevolkingsregister.

Eigenschap Waarde
name INGEZETENE
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 15:45:44
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_CA19D17F_3EB7_459d_9883_16F0C0B5D35E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam INGEZETENE
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c5e5f4f9-5bb6-4a9f-816b-e41abc770e86
gemma_definitie Een individueel menselijk wezen, ingeschreven in het Nederlands Bevolkingsregister.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype INGEZETENE

Attribute Datatype Description
aanduidingEuropeesKiesrecht boolean
aanduidingUitgeslotenKiesrecht boolean
datumVerkrijgingVerblijfstitel datum
datumVerliesVerblijfstitel datum
indicatieBlokkering AN1
indicatieCurateleregister AN1
indicatieGezagMinderjarige AN1
verblijfstitel Class: "VERBLIJFSTITEL"

Kunstwerkdeel

Definitie Kunstwerkdeel:

Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

Eigenschap Waarde
name Kunstwerkdeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-06 13:21:25
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_2EC96974_F21E_4bdb_AF4D_30D7091F5645
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Kunstwerkdeel

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidKunstwerkdeel DATUM
datumEindeGeldigheidKunstwerkdeel DATUM
geometrieKunstwerkdeel
identificatieKunstwerkdeel NEN3610ID
LOD0GeometrieKunstwerkdeel PuntLijnVlak
LOD1GeometrieKunstwerkdeel Object
LOD2GeometrieKunstwerkdeel Object
lod3GeometrieKunstwerkdeel Object
relatieveHoogteliggingKunstwerkdeel N2
statusKunstwerkdeel Enumeratie: "statusGeoObject"
None Class: "SoortKunstwerk"

Ligplaats

Definitie Ligplaats:

Definitie Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt drijvend object

Beschrijving Een plaats in het water met soms ook een (deel van een) terrein op de oever. Deze plaats moet kunnen worden gebruikt door een drijvend object dat langere tijd daar wordt vastgemaakt. Het drijvende object moet geschikt zijn om in te wonen, om een bedrijf in te hebben of om voor plezier in te verblijven. Bijvoorbeeld een woonboot. De gemeente mag zeggen of er voor de BAG ergens een ligplaats komt.

Eigenschap Waarde
name Ligplaats
toelichting #NOTES#Een ligplaats maakt in de BAG-terminologie deel uit van de groep adresseerbare objecten. Hier maakt het, gezamenlijk met de STANDPLAATS en het OVERIG BENOEMD TERREIN deel uit van de groep BENOEMD TERREIN.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 00:21:01
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_F4978264_32A5_4e70_97A8_D142B64400A8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Ligplaats

Attribute Datatype Description
datumDocument Date
documentNummer int
indicatieGeconstateerdeLigplaats INDIC
inOnderzoek boolean
ligplaatsidentificatie
ligplaatsstatus Enumeratie: "StatLigplaatsStandplaats"

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT

Definitie MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT:

Een verband tussen één of meer personen met voldoende mate van zelfstandigheid, inbreng van arbeid of middelen, winstoogmerk en extern optreden (i.g.v. een onderneming) dan wel een in een organisatorisch verband, dat toebehoort aan een niet-natuurlijk persoon welke registratieplichtig is, uitgeoefende activiteit die niet valt onder de criteria voor onderneming of bedrijfsmatigheid welke adresseerbaar is middels ofwel een vestiging ofwel het adres van een bepaalde vertegenwoordiger (i.g.v. een niet-ondernemings-activiteit).

Eigenschap Waarde
name MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT
toelichting #NOTES#De maatschappelijke activiteit is het totaal van alle activiteiten uitgeoefend door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon. Een maatschappelijke activiteit kan ook als onderneming voorkomen.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-06 11:43:52
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_3DC85114_5C3F_4930_B98B_6EB6ED71FC2E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-82773f8d-3aa1-4e1f-b6de-9284a1851960
gemma_definitie Een verband tussen één of meer personen met voldoende mate van zelfstandigheid, inbreng van arbeid of middelen, winstoogmerk en extern optreden (i.g.v. een onderneming) dan wel een in een organisatorisch verband, dat toebehoort aan een niet-natuurlijk persoon welke registratieplichtig is, uitgeoefende activiteit die niet valt onder de criteria voor onderneming of bedrijfsmatigheid welke adresseerbaar is middels ofwel een vestiging ofwel het adres van een bepaalde vertegenwoordiger (i.g.v. een niet-ondernemings-activiteit).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT

Attribute Datatype Description
adresBinnenland AN257
adresCorrespondentie AN100
datumAanvang Date
datumEindeGeldig Date
datumFaillisement DATE
indicatieEconomischActief INDIC
KVKnummer AN8
rechtsvorm AN100
RSIN AN10
statutaireNaam AN100
telefoonnummer AN20
URL AN100
None Class: "Rechtspersoon"

ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

Definitie ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING:

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.

Eigenschap Waarde
name ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING
toelichting #NOTES#Zie de toelichting in de Catalogus BAG. In aanvulling hierop het volgende. Het betreft alle gegevens en relaties van de NUMMERAANDUIDING zoals deze in de BAG gedefinieerd zijn. NUMMERAANDUIDING is gemodelleerd als een specialisatie van ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING. Daar bij overige (officieel vastgestelde) adressen deels vergelijkbare gegevens en relaties van toepassing zijn, zijn desbetreffende gegevens gemodelleerd bij ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING, de verzameling van nummeraanduidingen en overige adresseerbaar object aanduidingen.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-06 13:40:09
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_BA35A5E2_5A1D_4328_91CD_D51694ED5FBA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-cc3c2d8f-cb2f-4e39-a220-bff533892688
gemma_definitie Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een VERBLIJFSOBJECT, een STANDPLAATS of een LIGPLAATS.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

Attribute Datatype Description
identificatie AN100
None Class: "NUMMERAANDUIDING"
None Class: "NUMMERAANDUIDING"

OnbegroeidTerreindeel

Definitie OnbegroeidTerreindeel:

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.

Eigenschap Waarde
name OnbegroeidTerreindeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype ONBEGROEID TERREINDEEL is een specialisatie van het city gml objecttype LANDUSE.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2011-08-30 15:04:02
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_C32F1546_F793_4f13_91A4_2047E6DE6E91
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OnbegroeidTerreindeel

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidOnbegroeidTerreindeel DATUM
datumEindeGeldigheidOnbegroeidTerreindeel DATUM
fysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeel Enumeratie: "fysiekVoorkomenOnbegroeidTerrein"
geometrieOnbegroeidTerreindeel Surface
identificatieOnbegroeidTerreindeel NEN3610ID
kruinlijngeometrieOnbegroeidTerreindeel Curve
onbegroeidTerreindeelOpTalud INDIC
plusFysiekVoorkomenOnbegroeidTerreindeel Enumeratie: "fysiekVoorkomenOnbegroeidTerreinPlus"
relatieveHoogteliggingOnbegroeidTerreindeel N2
statusOnbegroeidTerreindeel Enumeratie: "statusGeoObject"

OndersteunendWaterdeel

Definitie OndersteunendWaterdeel:

Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.

Eigenschap Waarde
name OndersteunendWaterdeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. ONDERSTEUNEND WATEREEL is een specialisatie van het city gml objecttype WATERBODY.
synoniemen
uri
bron
author Debat_E
version 1.0
created 2012-02-23 11:34:38
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_7B92809F_CFAE_4be8_BE3A_4E4B94E83F52
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OndersteunendWaterdeel

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidOndersteunendWaterdeel DATUM
datumEindeGeldigheidOndersteunendWaterdeel DATUM
geometrieOndersteunendWaterdeel Surface
identificatieOndersteunendWaterdeel NEN3610ID
plusTypeOndersteunendWaterdeel Enumeratie: "typeringOndersteunendWaterPlus"
relatieveHoogteliggingOndersteunendWaterdeel N2
statusOndersteunendWaterdeel Enumeratie: "statusGeoObject"
typeOndersteunendWaterdeel Enumeratie: "typeringOndersteunendWater"

OndersteunendWegdeel

Definitie OndersteunendWegdeel:

Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.

Eigenschap Waarde
name OndersteunendWegdeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. ONDERSTEUNEND WEGDEEL is het equivalent van het city gml objecttype AUXILIARY TRAFFIC AREA
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2011-09-01 09:13:19
modified 2024-04-17 13:34:53
id EAID_F55A5977_7E3B_4cf4_B8D1_CFCEECA0DEA1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OndersteunendWegdeel

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidOndersteunendWegdeel DATUM
datumEindeGeldigheidOndersteunendWegdeel DATUM
functieOndersteunendWegdeel Enumeratie: "functieOndersteunendWegdeel"
fysiekVoorkomenOndersteunendWegdeel Enumeratie: "fysiekVoorkomenOndersteunendWegdeel"
geometrieOndersteunendWegdeel Surface
identificatieOndersteunendWegdeel NEN3610ID
kruinlijngeometrieOndersteunendWegdeel Curve
LOD0GeometrieOndersteunendWegdeel Surface
ondersteunendWegdeelOpTalud INDIC
plusFunctieOndersteunendWegdeel Enumeratie: "functieOndersteunendWegdeelPlus"
plusFysiekVoorkomenOndersteunendWegdeel Enumeratie: "fysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelPlus"
relatieveHoogteliggingOndersteunendWegdeel N2
statusOndersteunendWegdeel Enumeratie: "statusGeoObject"

OPENBARE RUIMTE

Definitie OPENBARE RUIMTE:

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen

Eigenschap Waarde
name OPENBARE RUIMTE
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 14:05:00
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_FB13857C_C695_4b53_8060_BACFA0E16950
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam OPENBARE RUIMTE
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bb6b6dd2-7b6a-4146-afc0-c5647256ef11
gemma_definitie Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OPENBARE RUIMTE

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidOpenbareRuimte DATUM
datumEindeGeldigheidOpenbareRuimte DATUM
huisnummerrangeEvenEnOnevenNummers AN11
huisnummerrangeEvenNummers AN11
HuisnummerrangeOnevenNummers AN11
IdentificatiecodeOpenbareRuimte
identificatieIMGeoOPR NEN3610ID
indicatieGeconstateerdeOpenbareRuimte INDIC
inOnderzoek boolean
labelNaamOpenbareRuimte
naamOpenbareRuimte AN80
openbareRuimteGeometrie MultiSurface
statusOpenbareRuimte Enumeratie: "statusOpenbareRuimte"
straatnaam AN24
typeOpenbareRuimte Enumeratie: "typeringOpenbareRuimte"
wegsegment Curve
None Class: "WOONPLAATS"

Overbruggingsdeel

Definitie Overbruggingsdeel:

Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie.

Eigenschap Waarde
name Overbruggingsdeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te ledien dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype OVERBRUGGINGSDEEL is het equivalent van het city gml objecttype BRIDGE CONSTRUCTION ELEMENT Zie verder het BGT.
synoniemen
uri
bron
author Debat_E
version 1.0
created 2012-02-23 13:02:34
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_2E45A5F3_A685_48c5_98D4_794BE382891E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Overbruggingsdeel

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidOverbruggingsdeel DATUM
datumEindeGeldigheidOverbruggingsdeel DATUM
geometrieOverbruggingsdeel Surface
hoortBijTypeOverbrugging Enumeratie: "typeOverbrugging"
identificatieOverbruggingsdeel NEN3610ID
LOD0GeometrieOverbruggingsdeel Surface
overbruggingIsBeweegbaar INDIC
relatieveHoogteliggingOverbruggingsdeel N2
statusOverbruggingsdeel Enumeratie: "statusGeoObject"
typeOverbruggingsdeel Enumeratie: "typeringOverbruggingsdeel"

OverigBenoemdTerrein

Definitie OverigBenoemdTerrein:

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen onbebouwd terrein of een gedeelte daarvan, geen standplaats of gedeelte van een ligplaats zijnde, dat bestemd is voor het gedurende langere tijd verrichten van een maatschappelijke activiteit.

Eigenschap Waarde
name OverigBenoemdTerrein
toelichting #NOTES#Een overig benoemd terrein is bedoeld om, naast stand- en ligplaatsen, terreinen te kunnen registreren waaraan de gemeente een weliswaar officieel maar niet authentiek adres wil toekennen. Het gaat om terreinen zoals autosloperijen, volkstuincomplexen en sportvelden (zonder opstallen). Overige benoemde terreinen worden alleen geregistreerd voor zover dat door de gemeente als relevant wordt gezien. Het gaat daarbij om terreinen met een verblijfsfunctie, naar analogie van de stand- en ligplaatsen, zijnde geen stand- en ligplaatsen en waarvan de vindbaarheid in het maatschappelijk verkeer op basis van een officieel adres dringend gewenst is.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 00:26:43
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_CFA3D54E_C8E0_4559_9475_29D31AF2DECD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OverigBenoemdTerrein

Attribute Datatype Description
gebruiksdoelOverigBenoemdTerrein Enumeratie: "gebruiksdoel"
overigBenoemdTerreinIdentificatie
None Class: "OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING"

NATUURLIJK PERSOON

Definitie NATUURLIJK PERSOON:

Een INGESCHREVEN PERSOON of ANDER NATUURLIJK PERSOON

Eigenschap Waarde
name NATUURLIJK PERSOON
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 15:31:55
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_9F4E12E4_B228_4931_AC83_1B1F60958A89
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam NATUURLIJK PERSOON
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-cd27cd50-1721-4870-a292-ea0f24d1ada4
gemma_definitie Een INGESCHREVEN PERSOON of ANDER NATUURLIJK PERSOON
gemma_toelichting

Attributen van objecttype NATUURLIJK PERSOON

Attribute Datatype Description
None
aanduidingBijzonderNederlanderschapPersoon AN50
aanduidingNaamgebruik AN50
aanhefAanschrijving AN50
academischeTitel AN80
achternaam AN100
adellijkeTitelOfPredikaat Enumeratie: "adelijkeTitel"
anummer AN20
burgerservicenummer AN9
datumGeboorte AN22
datumOverlijden AN22
geboorteland
geboorteplaats AN200
geslachtsaanduiding Enumeratie: "geslacht"
geslachtsnaam AN200
geslachtsnaamAanschrijving AN200
handlichting AN50
IndicatieAfschermingPersoonsgegevens boolean
indicatieOverleden boolean
landOverlijden
nationaliteit AN100
overlijdensplaats AN200
voorlettersAanschrijving AN20
voornamen AN200
voornamenAanschrijving AN200
voorvoegselGeslachtsnaam AN80

OverigBouwwerk

Definitie OverigBouwwerk:

Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk.

Eigenschap Waarde
name OverigBouwwerk
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo.
synoniemen
uri
bron
author Ellen Debats
version 1.0
created 2013-08-13 15:08:48
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_1DA7BC25_CF02_4161_B9A2_DE0BE27C5254
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OverigBouwwerk

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidOverigBouwwerk DATUM
datumEindeGeldigheidOverigBouwwerk DATUM
geometrieOverigBouwwerk Vlak
identificatieOverigBouwwerk NEN3610ID
LOD0GeometrieOverigBouwwerk PuntLijnVlak
LOD1GeometrieOverigBouwwerk Object
LOD2GeometrieOverigBouwwerk Object
lod3GeometrieOverigBouwwerk Object
relatieveHoogteliggingOverigBouwwerk N2
statusOverigBouwwerk Enumeratie: "statusGeoObject"
None Class: "SoortOverigBouwwerk"

OverigGebouwdObject

Definitie OverigGebouwdObject:

De kleinste eenheid van gebruik, geen verblijfsobject zijnde, binnen een bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

Eigenschap Waarde
name OverigGebouwdObject
toelichting #NOTES#Een overig bouwwerk is een onderdeel van de gebouwde omgeving, bouwtechnisch op het niveau van panden en qua gebruik op het niveau van verblijfsobjecten. Door het registreren van overig bouwwerken, in aanvulling op de verblijfsobjecten en panden, verkrijgt de gemeente een – voor zover gewenst – totale registratie van de gebouwde omgeving. Verblijfsobjecten betreffen bouwvergunningplichtige gebouwde objecten waarin verbleven kan worden; overige bouwwerken bieden de mogelijkheid ook bouwvergunningplichtige gebouwde objecten te registreren waarin niet verbleven kan worden in de zin van de BAG. Overige bouwwerken worden alleen geregistreerd voor zover dat door de gemeente als relevant wordt gezien. Het gaat daarbij primair om objecten met een verblijfsfunctie, naar analogie van de verblijfsobjecten, zijnde geen verblijfsobjecten en waarvan de vindbaarheid in het maatschappelijk verkeer op basis van een officieel adres dringend gewenst is. Dit betreft bijvoorbeeld onbemande benzinestations en niet-afsluitbare parkeergarages. Het staat de gemeente vrij een bredere afbakening te hanteren vanuit het oogpunt van centraal beheer en voor zover de gemeente daarvan adressen wil vaststellen. Dit betreft bijvoorbeeld hoogspanningsmasten, GSMzendmasten en windturbines. Vermeldenswaard is dat bouwvergunningplichtige objecten zonder verblijfsfunctie al als INRICHTINGSELEMENT geregistreerd worden. Essentieel is derhalve dat elk overig gebouwd object voorzien wordt van een (niet-authentiek) adres: een officieel vastgesteld OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING, een bestaande NUMMERAANDUIDING aangevuld met een locatie-aanduiding of een bestaande OPENBARE RUIMTE aangevuld met een locatie-aanduiding. Elk overig gebouwd object heeft dus precies één van de drie genoemde relaties waarmee het voorzien is van een adres. De populatie van overige gebouwde objecten is een deelverzameling van de populatie overige bouwwerken zoals die in de BGT / IMGeo voorkomt. Maar omdat voor overige gebouwde objecten de vindbaarheid in het maatschappelijk verkeer op basis van een officieel adres essentieel is, heeft elk overig gebouwd object een adres en is als apart objecttype opgenomen.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 00:41:41
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_7CDF37D9_26D7_46a5_9CF3_392601BDCECA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OverigGebouwdObject

Attribute Datatype Description
bouwjaar JAAR
indicatiePlanobject INDIC
overigGebouwdObjectIdentificatie
None Class: "OverigBouwwerk"
None Class: "OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING"

NIET NATUURLIJK PERSOON

Definitie NIET NATUURLIJK PERSOON:

Een INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON of een ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON

Eigenschap Waarde
name NIET NATUURLIJK PERSOON
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 15:34:36
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_3D5CCB29_91E4_458e_8BCD_6741198E45B8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam NIET NATUURLIJK PERSOON
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6eaed538-bcc5-4648-b0f2-4c5095b9f514
gemma_definitie Een INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON of een ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON
gemma_toelichting

Attributen van objecttype NIET NATUURLIJK PERSOON

Attribute Datatype Description
datumAanvang DATUM
datumEinde DATUM
datumUitschrijving DATUM
datumVoortzetting DATUM
faxnummer AN20
ingeschreven boolean
inOprichting boolean
KVKnummer AN8
NNPID N9
rechtsvorm Enumeratie: "soortRechtsvorm"
RSINNummer AN8
statutaireNaam AN500
statutaireZetel AN40
websiteURL AN200
None Class: "NATUURLIJK PERSOON"
None Class: "VESTIGING"

OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

Definitie OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING:

Een door de gemeenteraad als zodanig toegekende aanduiding van een overig gebouwd object of een overig benoemd terrein.

Eigenschap Waarde
name OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING
toelichting #NOTES#Het betreft alle gegevens en relaties van een officieel vastgesteld adres (van een overig gebouwd object of een overig benoemd terrein) zijnde geen NUMMERAANDUIDING zoals deze in de BAG gedefinieerd is. OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING is gemodelleerd als een specialisatie van ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING. Daar bij NUMMERAANDUIDINGen deels vergelijkbare gegevens en relaties van toepassing zijn, zijn desbetreffende gegevens en relaties gemodelleerd bij ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING, de verzameling van nummeraanduidingen en overige adressen. Het OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING heeft dientengevolge geen specifieke gegevens, wel is er sprake van specifieke relaties. Van belang is verder dat een specifiek overig adres slechts een adres kan zijn van of een overig gebouwd object of een overig benoemd terrein.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 13:45:34
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_7B33EB93_BAD8_4b36_90A1_B3909415EDC3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-900a1db0-0009-453f-a000-4d382bcc367d
gemma_definitie Een door de gemeenteraad als zodanig toegekende aanduiding van een overig gebouwd object of een overig benoemd terrein.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING

Attribute Datatype Description
IdentificatiecodeOverigAdresseerbaarObjectAanduiding

OverigeScheiding

Definitie OverigeScheiding:

Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie, met kleinere afmetingen dan toegestaan voor opname in de BGT.

Eigenschap Waarde
name OverigeScheiding
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo.
synoniemen
uri
bron
author debat_e
version 1.0
created 2011-09-01 08:41:26
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_EC57B722_D4B4_42d2_AF3C_31E085C63EBB
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OverigeScheiding

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidOverigeScheiding DATUM
datumEindeGeldigheidOverigeScheiding DATUM
geometrieOverigeScheiding Vlak
identificatieOverigeScheiding NEN3610ID
LOD0GeometrieOverigeScheiding PuntLijnVlak
LOD1GeometrieOverigeScheiding Object
LOD2GeometrieOverigeScheiding Object
lod3GeometrieOverigeScheiding Object
relatieveHoogteliggingOverigeScheiding N2
statusOverigeScheiding Enumeratie: "statusGeoObject"
typeOverigeScheiding Enumeratie: "typeringOverigeScheiding"

PAND

Definitie PAND:

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

Eigenschap Waarde
name PAND
toelichting #NOTES#Objecttype PAND is het equivalent van het city gml objecttype BUILDING PART.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 14:45:48
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_26D1113F_F7B3_4bdd_9AAE_EA14CC9F3C3F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam PAND
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-1affb298-091d-452a-83bd-29638650afb5
gemma_definitie De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype PAND

Attribute Datatype Description
brutoInhoudPand N6
datumBeginGeldigheidPand DATUM
datumEindeGeldigheidPand DATUM
geometriePunt Point
hoogsteBouwlaagPand N3
identificatieBGTPND NEN3610ID
indicatieGeconstateerdPand INDIC
indicatiePlanobject INDIC
inwinningGeometrieBovenaanzicht Enumeratie: "inwinningsmethodeGeometrie"
inwinningGeometrieMaaiveld Enumeratie: "inwinningsmethodeGeometrie"
laagsteBouwlaagPand N3
labelNummeraanduidingreeks
LOD1GeometriePand Object
LOD2GeometriePand Object
lod3GeometriePand Object
oorspronkelijkBouwjaarPand JAAR
oppervlaktePand N6
pandgeometrieBovenaanzicht Surface
pandgeometrieMaaiveld MultiSurface
pandidentificatie
pandstatus Enumeratie: "statusPand"
relatieveHoogteliggingPand N2
statusVoortgangBouw Enumeratie: "statusVoortgangBouw"
None Class: "Vastgoedobject"
None Class: "BUURT"

REISDOCUMENT

Definitie REISDOCUMENT:

Een document dat vereist is voor reizen naar het buitenland

Eigenschap Waarde
name REISDOCUMENT
toelichting #NOTES#
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-06 11:37:30
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_CA9BC1BB_D572_4e47_BECF_17CFD379BD6A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam REISDOCUMENT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bd460a48-7720-465d-b12b-c15097ec620c
gemma_definitie Een document dat vereist is voor reizen naar het buitenland
gemma_toelichting

Attributen van objecttype REISDOCUMENT

Attribute Datatype Description
aanduidingInhoudingVermissing Enumeratie: "aanduidingInhoudingVermissingReisdocument"
autoriteitVanAfgifte
datumEindeGeldigheidDocument
datumIngangDocument
datumInhoudingOfVermissing
datumUitgifte
reisdocumentnummer AN9
soort
None Class: "INGESCHREVEN PERSOON"

Scheiding

Definitie Scheiding:

Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie.

Eigenschap Waarde
name Scheiding
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo.
synoniemen
uri
bron
author debat_e
version 1.0
created 2011-08-31 13:28:27
modified 2024-04-17 13:34:54
id EAID_A637379F_6E1D_47aa_AE75_3E22FE0DC814
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Scheiding

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidScheiding DATUM
datumEindeGeldigheidScheiding DATUM
geometrieScheiding Vlak
identificatieScheiding NEN3610ID
LOD0GeometrieScheiding PuntLijnVlak
LOD1GeometrieScheiding Object
LOD2GeometrieScheiding Object
lod3GeometrieScheiding Object
relatieveHoogteliggingScheiding N2
statusScheiding Enumeratie: "statusGeoObject"
None Class: "SoortScheiding"

Spoor

Definitie Spoor:

De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt.

Eigenschap Waarde
name Spoor
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype SPOOR is het equivalent van het city gml objecttype RAILWAY.
synoniemen
uri
bron
author Ellen Debats
version 1.0
created 2010-07-06 13:45:46
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_B0EA89D8_EE32_410b_B683_8CA937E5009D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Spoor

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidSpoor DATUM
datumEindeGeldigheidSpoor DATUM
geometrieSpoor Curve
identificatieSpoor NEN3610ID
LOD0GeometrieSpoor Curve
relatieveHoogteliggingSpoor N2
statusSpoor Enumeratie: "statusGeoObject"
None Class: "SoortSpoor"

Standplaats

Definitie Standplaats:

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.

Eigenschap Waarde
name Standplaats
toelichting #NOTES#Een standplaats maakt in de BAG-terminologie deel uit van de groep adresseerbare objecten. Hier maakt het, gezamenlijk met de LIGPLAATS en het OVERIG BENOEMD TERREIN deel uit van de groep BENOEMD TERREIN.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 00:11:57
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_B1C6CA45_49C9_45f0_8B14_A721AD505C50
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Standplaats

Attribute Datatype Description
indicatieGeconstateerdeStandplaats INDIC
standplaatsidentificatie
standplaatsstatus Enumeratie: "StatLigplaatsStandplaats"

Rechtspersoon

Definitie Rechtspersoon:

Een NATUURLIJK PERSOON of een NIET-NATUURLIJK PERSOON

Eigenschap Waarde
name Rechtspersoon
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2010-07-05 15:26:28
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_9DF5AC43_3673_4b9a_BB5E_6DCA7BE28835
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Rechtspersoon

Attribute Datatype Description
adresBinnenland AN257
adresBuitenland AN149
adresCorrespondentie AN100
emailadres AN80
faxnummer AN20
identificatie AN17
KVKnummer AN20
naam AN200
rechtsvorm AN100
rekeningnummer IBAN
telefoonnummer AN20
None Class: "Subsidie"
None Class: "WOZBelang"
None Class: "TENAAMSTELLING"
None Class: "Rapportagemoment"
None Class: "Taak"
None Class: "Vastgoed Contract"
None Class: "AanvraagOfMelding"

TENAAMSTELLING

Definitie TENAAMSTELLING:

Een TENAAMSTELLING vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object.

Eigenschap Waarde
name TENAAMSTELLING
toelichting #NOTES#Een tenaamstelling heeft betrekking op de eigendom van die Persoon van één Kadastraal object of op een beperkt recht van die Persoon op één Kadastraal object. Met een beperkt recht op een Kadastraal object wordt erfpacht, opstal, e.d. bedoeld, maar ook bijvoorbeeld huur en lease (van Luchtvaartuigen). Ook rechten die zijn verkregen onder ontbindende voorwaarden worden beschouwd als een vorm van recht.
synoniemen
uri
bron
author debat_e
version 1.0
created 2013-10-10 14:33:12
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_2651D6E0_6AC8_43a8_A4F6_4706209BAC8E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam TENAAMSTELLING
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-429cbd2f-a86d-49d9-9c8a-0de67a7e7d3e
gemma_definitie Een TENAAMSTELLING vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype TENAAMSTELLING

Attribute Datatype Description
aandeelInRecht
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijging Enumeratie: "burgelijkeStaat"
datumBeginGeldigheid Date
datumEindeGeldigheid Date
exploitantcode Enumeratie: "codeExploitant"
identificatieTenaamstelling
verklaringInzakeDerdenBescherming AN100
verkregenNamensSamenwerkingsverband Enumeratie: "soortRechtsvorm"
None Class: "ZAKELIJK RECHT"

Tunneldeel

Definitie Tunneldeel:

Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang, dat essentieel is voor de constructie.

Eigenschap Waarde
name Tunneldeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype TUNNELDEEL is het equivalent van het city gml objecttype TUNNEL PART. Zichtbare muren enz. die de buitenste delen van een tunnel vormen worden in de BGT als muur enz. geclassificeerd.
synoniemen
uri
bron
author Debat_E
version 1.0
created 2012-02-23 13:08:09
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_EE07AE43_1825_4377_9984_9636AB015C11
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Tunneldeel

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidTunneldeel DATUM
datumEindeGeldigheidTunneldeel DATUM
geometrieTunneldeel Surface
identificatieTunneldeel NEN3610ID
LOD0GeometrieTunneldeel Surface
relatieveHoogteliggingTunneldeel N2
statusTunneldeel Enumeratie: "statusGeoObject"

VESTIGING

Definitie VESTIGING:

Een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt.

Eigenschap Waarde
name VESTIGING
toelichting #NOTES#Ofschoon de definitie in het NHR doet vermoeden dat het hier om een ruimtelijk object gaat, beschouwen we een VESTIGING in het RSGB als een specialisatie van SUBJECT. De toelichting in de catalogus NHR lijkt dit te bevestigen: “De vestiging van een onderneming of een maatschappelijke activiteit (type niet onderneming) moet men opvatten als een (kleinste eenheid) bundeling van economische activiteiten. De vestiging is een combinatie van activiteiten en locatie. Wisseling van zowel de activiteiten als de locatie maakt dat er sprake is van een nieuwe vestiging. In de toekomstige situatie is er een eenduidige verwijzing naar een adresseerbaar object (een ligplaats, standplaats of verblijfsobject (BAG)) voor het bezoekadres. Als er sprake is van een inschrijfplichtige onderneming maar het adresseerbare object is nog niet bekend, omdat bijv. een bedrijfspand nog gebouwd wordt of er vanuit huis gewerkt wordt, kan als adres het woonadres (van de eigenaar) worden genomen. De vestiging kan aldus verhuizen, heeft een bezoekadres en een postadres en een naam. Allemaal zeer ongewone aspecten voor een locatie c.q. gebouwd object. Het lijkt dan ook meer weg te hebben van een subject (die activiteiten uitvoert) in een gebouwd object. Dit wordt versterkt doordat het wenselijk is bij het registreren van de WOZ-belanghebbende of een vergunningaanvraag een contactpersoon vast te leggen: iemand die werkzaam is in een vestiging (een NNP kent geen medewerkers) en voor dat geval optreedt als vertegenwoordiger van de vestiging van de onderneming/NNP. De definitie beperkt de locaties van VESTIGINGen tot gebouwen, In het RSGB gaan we er van uit dat een VESTIGING haar activiteiten ook kan uitoefenen op een STANDPLAATS, op een LIGPLAATS, op een OVERIG BENOEMD TERREIN of in een OVERIG GEBOUWD OBJECT. VESTIGING overerft gegevens van de generalisatie SUBJECT. Onder meer zijn dat de Datum begin geldigheid en Datum einde geldigheid voor resp. Datum in gebruikname en Datum beëindiging in het NHR. Ook het buitenlands adres indien een vestiging verplaatst wordt naar het buitenland.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 16:09:33
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_B60B8EF9_D1C0_4e36_BF9B_1C16F92518DD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam VESTIGING
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b403d1ab-a0ee-4ca0-befa-01bbc54bf403
gemma_definitie Een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VESTIGING

Attribute Datatype Description
commercieleVestiging Enumeratie: "Boolean"
datumAanvang DATUM
datumEinde DATUM
datumVoortzetting DATUM
fulltimeWerkzameMannen N5
fulltimeWerkzameVrouwen N5
handelsnaam AN625
parttimeWerkzameMannen N5
parttimeWerkzameVrouwen N5
toevoegingAdres AN100
totaalWerkzamePersonen N5
verkorteNaam AN45
vestigingsnummer AN12
None Class: "BENOEMD OBJECT"
None Class: "SBIActiviteitVestiging"
None Class: "BENOEMD OBJECT"
None Class: "MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT"
None Class: "MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT"
None Class: "NUMMERAANDUIDING"
None Class: "Werkgelegenheid"

Vegetatieobject

Definitie Vegetatieobject:

Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.

Eigenschap Waarde
name Vegetatieobject
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype VEGETATIEOBJECT is het equivalent van het city gml objecttype SOLITARY VEGETATION OBJECT. Individuele bomen hoeven alleen te worden opgenomen indien dit gewenst is. Vaak zal dit in het stedelijk gebied wel gebeuren en in landelijk gebied niet, uitzonderingen daargelaten.
synoniemen
uri
bron
author Ellen Debats
version 1.0
created 2011-09-01 11:36:24
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_9980DF6D_0C86_4039_8400_C54DAC77FB79
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vegetatieobject

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidVegetatieobject DATUM
datumEindeGeldigheidVegetatieobject DATUM
geometrieVegetatieobject PuntLijnVlak
identificatieVegetatieobject NEN3610ID
LOD0GeometrieVegetatieobject PuntLijnVlak
relatieveHoogteliggingVegetatieobject N2
statusVegetatieobject Enumeratie: "statusGeoObject"
typeVegetatieobject Enumeratie: "typeringVegetatieobject"

VERBLIJFSOBJECT

Definitie VERBLIJFSOBJECT:

De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Eigenschap Waarde
name VERBLIJFSOBJECT
toelichting #NOTES#Zie de catalogus BAG.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 00:38:12
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_A33151CE_37B2_4026_B0AF_B541687B5B7C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam VERBLIJFSOBJECT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-67a1d348-4663-4a34-8b6a-06b3ea888a9d
gemma_definitie De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VERBLIJFSOBJECT

Attribute Datatype Description
aantalKamers N2
hoogsteBouwlaagVerblijfsobject N3
indicatieGeconstateerdVerblijfsobject INDIC
inOnderzoek boolean
laagsteBouwlaagVerblijfsobject N3
ontsluitingVerdieping Enumeratie: "ontsluitingswijzeVerdieping"
soortWoonobject Enumeratie: "soortWoonobject"
toegangBouwlaagVerblijfsobject N3
verblijfsobjectidentificatie
verblijfsobjectstatus Enumeratie: "statusVerblijfsobject"
None Class: "PAND"
None Class: "Vastgoedobject"

Waterdeel

Definitie Waterdeel:

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden.

Eigenschap Waarde
name Waterdeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype WATERDEEL is een specialisatie van het city gml objecttype WATERBODY.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-06 13:56:29
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_FD0B5F4D_AE9B_47bd_8C60_031D21AC24B1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Waterdeel

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidWaterdeel DATUM
datumEindeGeldigheidWaterdeel DATUM
geometrieWaterdeel Surface
identificatieWaterdeel NEN3610ID
plusTypeWaterdeel Enumeratie: "typeringWaterPlus"
relatieveHoogteliggingWaterdeel N2
statusWaterdeel Enumeratie: "statusGeoObject"
typeWaterdeel Enumeratie: "typeringWater"

Wegdeel

Definitie Wegdeel:

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg, met gelijkblijvende homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land

Eigenschap Waarde
name Wegdeel
toelichting #NOTES#Naast het bestaande object kan tegelijkertijd ook een geplande geometriewijziging van hetzelfde bestaande object zijn vastgelegd. De plantopografie is dan als apart object opgenomen met een eigen identificatie. Via de geometrische relatie is af te leiden dat het de plantopografie van een bestaand object betreft. Zie verder IMGeo. Objecttype WEGDEEL is het equivalent van het city gml objecttype TRAFFIC AREA.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-06 13:59:10
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_9B0F3F8B_B79B_46f7_BF81_96E4C63B9AC2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Wegdeel

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidWegdeel Datum
datumEindeGeldigheidWegdeel Datum
functieWegdeel Enumeratie: "functieWeg"
fysiekVoorkomenWegdeel Enumeratie: "fysiekVoorkomenWeg"
geometrieWegdeel Surface
identificatieWegdeel NEN3610ID
kruinlijngeometrieWegdeel Curve
LOD0GeometrieWegdeel Surface
plusFunctieWegdeel Enumeratie: "functieWegPlus"
plusFysiekVoorkomenWegdeel Enumeratie: "fysiekVoorkomenWegPlus"
relatieveHoogteliggingWegdeel N2
statusWegdeel Enumeratie: "statusGeoObject"
wegdeelOpTalud INDIC

VERBLIJFSTITEL

Definitie VERBLIJFSTITEL:

Rechtsgrond op basis waarvan men bevoegd is in een land te verblijven. Opmerkingen obv Key2Burgerzaken: De verblijfstitel heeft een ingangs- en vervaldatum, datum geldig en een opname datum RSGB3.0 onderkent alleen Datum einde en Datum ingang. Dat is onvoldoende om volgorde en geldigheid in tijd correct te bepalen

Eigenschap Waarde
name VERBLIJFSTITEL
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2018-03-21 15:46:55
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_A660422D_E9ED_47c9_9978_480E57572775
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam VERBLIJFSTITEL
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fd0e38fd-ce78-454e-9d27-268a9e15ca40
gemma_definitie Rechtsgrond op basis waarvan men bevoegd is in een land te verblijven. Opmerkingen obv Key2Burgerzaken: De verblijfstitel heeft een ingangs- en vervaldatum, datum geldig en een opname datum RSGB3.0 onderkent alleen Datum einde en Datum ingang. Dat is onvoldoende om volgorde en geldigheid in tijd correct te bepalen
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VERBLIJFSTITEL

Attribute Datatype Description
aanduidingVerblijfstitel AN30
Datum begin Date
Datum einde Date
Datum Opname Date
datumBeginGeldigheidVerblijfstitel Date
Verblijfstitel code AN30

WIJK

Definitie WIJK:

Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zo veel mogelijk zijn gebaseerd op sociaal-geografische kenmerken.

Eigenschap Waarde
name WIJK
toelichting #NOTES#Het betreft hier de in overleg met het CBS bepaalde indeling van de gemeente in wijken.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 14:35:18
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_2F759BC4_7E3C_4ce9_94FF_33A4106A6E5A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam WIJK
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fd33a9fa-9c73-43a1-8e22-8cff15dc84d9
gemma_definitie Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zo veel mogelijk zijn gebaseerd op sociaal-geografische kenmerken.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WIJK

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidWijk DATUM
datumEindeGeldigheidWijk DATUM
geometrieWijk MultiSurface
identificatie AN100
identificatieIMGeoWYK NEN3610ID
wijkcode AN2
wijknaam AN40
None Class: "GEMEENTE"

WOONPLAATS

Definitie WOONPLAATS:

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Eigenschap Waarde
name WOONPLAATS
toelichting #NOTES#In incidentele gevallen komt het voor dat een woonplaats (in de zin van het gebied dat in de praktijk aangeduid wordt met dezelfde woonplaatsnaam) doorsneden wordt door een gemeentegrens. Volgens de definitie zou dit niet kunnen c.q. is een woonplaats anders gedefinieerd en dus afgebakend: “gedeelte van het gemeentelijk grondgebied”. Vooralsnog wordt uitgegaan van de BAG-insteek en wordt afgewacht hoe dit opgelost wordt in de landelijk te specificeren woonplaatsentabel.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 14:23:09
modified 2024-04-17 13:34:55
id EAID_039AFF88_F5F7_4c1a_B7E4_1BDFC495F67A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam WOONPLAATS
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c063970e-27f6-45a2-88e8-0105dbbce716
gemma_definitie Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WOONPLAATS

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheidWoonplaats DATUM
datumEindeGeldigheidWoonplaats DATUM
geometrieWoonplaats Surface
indicatieGeconstateerdeWoonplaats INDIC
inOnderzoek boolean
woonplaatsIdentificatie AN4
woonplaatsNaam AN80
woonplaatsNaamNEN AN24
woonplaatsStatus Enumeratie: "statusWoonplaats"
None Class: "GEMEENTE"

WOZ-DEELOBJECT

Definitie WOZ-DEELOBJECT:

Aanduiding van afzonderlijke elementen (delen van het object, bijzondere waarderelevante factoren) die voor de onderbouwing van de vastgestelde waarde van belang zijn.

Eigenschap Waarde
name WOZ-DEELOBJECT
toelichting #NOTES#Het betreft zowel (delen van) gebouwde objecten, benoemde terreinen en panden als (delen van) andersoortige objecten. Het is vooral bedoeld om de doorsnede van WOZ-OBJECTen met VERBLIJFSOBJECTen en PANDen te kunnen maken. WOZDEELOBJECT- gegevens die vergelijkbaar zijn met (gemeentelijke) basisgegevens, maken deel uit van de gerelateerde objecttypen GEBOUWD OBJECT en PAND.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 14:51:49
modified 2024-04-17 13:34:56
id EAID_EEC30588_0E12_41c9_977E_C885A0A7EDC3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam WOZ-DEELOBJECT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8047febd-3ee4-4a35-83ce-5f538c607446
gemma_definitie Aanduiding van afzonderlijke elementen (delen van het object, bijzondere waarderelevante factoren) die voor de onderbouwing van de vastgestelde waarde van belang zijn.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WOZ-DEELOBJECT

Attribute Datatype Description
codeWOZDeelobject
datumBeginGeldigheidDeelobject DATUM
datumEindeGeldigheidDeelobject DATUM
statusWOZDeelobject Enumeratie: "statusWOZ(Deel)Object"
WOZDeelobjectNummer N6
None Class: "PAND"
None Class: "BENOEMD OBJECT"
None Class: "WOZ-OBJECT"

WOZ-OBJECT

Definitie WOZ-OBJECT:

De onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld.

Eigenschap Waarde
name WOZ-OBJECT
toelichting #NOTES#Dit objecttype komt voort uit de objectafbakeningsvoorschriften van artikel 16 van de Wet WOZ. De unieke identificatie van het WOZ-object is het WOZ-objectnummer. De WOZ-object-aanduiding, een secundaire identificatie, wordt samengesteld uit de adresgegevens van één van de, aan het WOZ-object via het WOZdeelobject, gerelateerde gebouwde objecten en/of benoemde terreinen dan wel van een nabij gelegen gebouwd object of benoemd terrein, in beide gevallen (eventueel) aangevuld met de locatie-omschrijving.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 14:55:02
modified 2024-04-17 13:34:56
id EAID_CB7BA76D_0793_4d5a_9596_533C5BC56BBF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam WOZ-OBJECT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3f1aeea3-a5a8-4df6-af1e-51d5ef4ad32f
gemma_definitie De onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WOZ-OBJECT

Attribute Datatype Description
None
datumBeginGeldigheidWOZObject DATUM
datumEindeGeldigheidWOZObject DATUM
datumWaardepeiling DATUM
gebruikscode Enumeratie: "soortGebruik"
geometrieWOZObject Surface
grondoppervlakte N12
soortobjectcode
statusWOZObject Enumeratie: "statusWOZ(Deel)Object"
vastgesteldeWaarde N11
WOZObjectnummer AN12
None Class: "WOZBelang"

WOZWaarde

Definitie WOZWaarde:

De op grond van de Wet WOZ vastgestelde waarde van het WOZ-object naar de genoemde waardepeildatum.

Eigenschap Waarde
name WOZWaarde
toelichting #NOTES#De vastgestelde waarde wordt meegedeeld in de WOZ-beschikking. Indien er op één datum meerdere beschikkingen worden afgegeven, dan wordt slechts één van deze geregistreerd. Zie verder de toelichting in de BRWOZ.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-05 15:00:40
modified 2024-04-17 13:34:56
id EAID_7C387F42_EC1A_4a78_B09B_533AAB03C0C2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WOZWaarde

Attribute Datatype Description
datumPeilingToestand DATUM
datumWaardepeiling DATUM
statusBeschikking Enumeratie: "statusWOZ-Beschikking"
vastgesteldeWaarde N11
None Class: "WOZ-OBJECT"

ZAKELIJK RECHT

Definitie ZAKELIJK RECHT:

Het eigendom van, of een beperkt recht van een natuurlijk of niet-natuurlijk persoon (PERSOON) op, een onroerende zaak (met uitzondering van hypotheken en beslagen).

Eigenschap Waarde
name ZAKELIJK RECHT
toelichting #NOTES#Zie de catalogus van de BRK. Daarin is sprake van een zowel rechten als zekerheidsrechten op onroerende zaken (zie de toelichting bij KADASTRALE ONROERENDE ZAAK). Geoordeeld is dat alleen de rechten zodanig van belang zijn voor de gemeentelijke taakuitoefening dat zij deel moeten uit maken van het voorliggende referentiemodel. Zij zijn hierin gezamenlijk gemodelleerd als ZAKELIJK RECHT tussen KADASTRALE ONROERENDE ZAAK en TENAAMSTELLING van een persoon. (Zakelijke) rechten worden beschouwd vanuit één onroerende zaak, in dit geval het kadastrale object. Recht vormt de relatie tussen één onroerende zaak en één of meer tenaamgestelde personen en heeft betrekking op het eigendom van deze tenaamgestelde personen van één onroerende zaak of op een beperkt recht van deze tenaamgestelde personen op één onroerende zaak. Met een beperkt recht op een onroerende zaak wordt erfpacht, opstal, e.d. bedoeld.
synoniemen
uri
bron
author mante_h
version 1.0
created 2010-07-06 11:00:41
modified 2024-04-17 13:34:56
id EAID_8C809341_AC60_4378_8BA0_0843E8C06AF3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam ZAKELIJK RECHT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-671ec5bd-e8ac-44d7-8a01-cc9b439c6c5f
gemma_definitie Het eigendom van, of een beperkt recht van een natuurlijk of niet-natuurlijk persoon (PERSOON) op, een onroerende zaak (met uitzondering van hypotheken en beslagen).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype ZAKELIJK RECHT

Attribute Datatype Description
aardZakelijkRecht
datumEindeRecht DATUM
datumIngangRecht DATUM
identificatieZakelijkRecht
toelichtingBewaarder AN100
gestapeld recht Class: "ZAKELIJK RECHT"
None Class: "TENAAMSTELLING"

ZEKERHEIDSRECHT

Definitie ZEKERHEIDSRECHT:

Een zekerheidsrecht is een beperkt recht (hypotheek) of een beperking (beslag).

Eigenschap Waarde
name ZEKERHEIDSRECHT
toelichting
synoniemen
uri
bron
author debat_e
version 1.0
created 2015-02-24 10:05:15
modified 2024-04-17 13:34:56
id EAID_3397A5B5_E789_46e6_8559_C528EA55F830
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam ZEKERHEIDSRECHT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-0f33d06b-3e1f-4693-87af-2a5a9b739219
gemma_definitie Een zekerheidsrecht is een beperkt recht (hypotheek) of een beperking (beslag).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype ZEKERHEIDSRECHT

Attribute Datatype Description
aandeelInBetrokkenRecht
datumEindeRecht DATUM
datumIngangRecht DATUM
identificatieZekerheidsrecht
omschrijvingBetrokkenRecht AN
typeZekerheidsrecht Enumeratie: "typeringZekerheidsrecht"
None Class: "TENAAMSTELLING"
None Class: "KADASTRALE ONROERENDE ZAAK"