Ga naar inhoud

Model Omgevingswet

Inleiding

Definitie Model Omgevingswet:

Geen definitie

Het model 'Model Omgevingswet' kent de volgende objecttypen:

 • Activiteit: Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
 • Beperkingsgebied: Een bij of krachtens de wet aangewezen gebied, waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden, ten aanzien van het beperken van activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
 • Functie: Een samenhangende verzameling van rollen
 • Gebiedsaanwijzing: Functie of een Beperkingengebied, met een verwijzing naar locatie, veelal een gebied, waarbij aangegeven wordt hoe het gebied beschouwd wordt vanuit de bijbehorende regels.
 • Idealisatie: Vastlegging van de manier de begrenzing van Locatie voor deze Juridische regel ge√Ønterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is.
 • Instructieregel: Objecttype Instructieregel Naam Definitie Toelichting Instructieregel De beschrijving van een juridische regel die een instructie is voor een extern omgevingsdocument of een orgaan. Het betreft hier juridische regel die instructie geeft aan andere overheden, gericht op externe omgevingsdocumenten, of een taakuitoefening. Een ander omgevingsdocument is bijvoorbeeld een Omgevingsplan, Omgevingsverordening en Waterschapsverordening. Een taakuitoefening is voor bijvoorbeeld een gemeentebestuur of een wildbeheereenheid. Een instructieregel is alleen gericht op een Omgevingsnorm of een Gebiedsaanduiding, zoals een Functie of een Beperkingengebied (en eventueel meerdere).
 • Juridische Regel: De beschrijving van een regel met juridische werkingskracht. Een regel betreft binnen de Omgevingswet veelal activiteiten, en/of normen en/of functies en/of beperkingengebieden.
 • Norm: Omgevingswaarde of een omgevingsnorm, met een normatief karakter, die beschreven worden middels normwaarden. Een normwaarde kan kwalitatief of kwantitatief zijn.
 • Normwaarde: Een van de kwantitatieve of kwalitatieve waarden van een norm. De normwaarde geeft aan wat de specifieke kwantitatieve of kwalitatieve eisen zijn, inclusief de toewijzing ervan aan de specifieke locatie(s) waar de normwaarde voor geldt.
 • Omgevingsnorm: Een norm over de fysieke leefomgeving die in een kwantitatieve of kwalitatieve waarde wordt uitgedrukt en geen omgevingswaarde is.
 • Omgevingswaarde: Een norm die voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt.
 • Omgevingswaarderegel: De beschrijving van een juridische regel gericht op een gestelde omgevingswaarde. Het betreft hier een juridische regel die verplichtingen oplegt aan het bevoegd gezag dat deze regel opstelt. Een omgevingswaarderegel is alleen gericht op een Omgevingswaarde (eventueel meerdere).
 • Regel voor Iedereen: Een Juridische regel die voor eenieder werking heeft
 • Thema: Kernachtige weergave van de grondgedachte achter een regel.

Het model 'Model Omgevingswet' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Omgevingswet
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-23 14:39:57
modified 2019-10-23 14:39:57
id EAPK_E2C175A5_F6CC_463e_A6FB_78EAD11E6008

Objecttypen Model Omgevingswet

Activiteit

Definitie Activiteit:

Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.

Eigenschap Waarde
name Activiteit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 09:49:52
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_8BE600D0_EBF4_475b_8801_F387A5D39009
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Activiteit
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8deec5da-a06a-4159-9b20-e9f9ff24674e
gemma_definitie Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Activiteit

Attribute Datatype Description
groep AN200
naam AN200
NEN3610ID AN80
None Class: "Activiteit"
None Class: "Activiteit"
None Class: "Locatie"

Beperkingsgebied

Definitie Beperkingsgebied:

Een bij of krachtens de wet aangewezen gebied, waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden, ten aanzien van het beperken van activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.

Eigenschap Waarde
name Beperkingsgebied
toelichting Voorbeeld: een luchthaven, een spoorweg of een snelweg, een waterstaatswerk. Op de weg geldt bijvoorbeeld een snelheidsbeperking of een inhaalverbod. De regels hieromtrent zijn vaak landelijk vastgesteld, maar de gebieden waarvoor deze regels gelden worde
synoniemen Beperkingengebied
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 10:45:15
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_E93E03EF_259F_4bda_A875_A0E60CB18E89
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beperkingsgebied

Attribute Datatype Description
groep AN200
naam AN200

Functie

Definitie Functie:

Een samenhangende verzameling van rollen

Eigenschap Waarde
name Functie
toelichting Voorbeeld: centrumgebied, bedrijventerrein. In spreektaal: een gebied heeft een functie. Informatiekundig: een functie is een zelfstandig informatieobject dat via een verwijzing een gebied aanwijst. De functie is niet de regel zelf. De regel beschrijft wa
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 10:45:10
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_3BDD29C7_FBCD_4c90_A520_8187E2D9BD57
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Functie

Attribute Datatype Description
groep AN200
naam AN200

Gebiedsaanwijzing

Definitie Gebiedsaanwijzing:

Functie of een Beperkingengebied, met een verwijzing naar locatie, veelal een gebied, waarbij aangegeven wordt hoe het gebied beschouwd wordt vanuit de bijbehorende regels.

Eigenschap Waarde
name Gebiedsaanwijzing
toelichting Voorbeeld: bebouwde kom. In spreektaal: dit gebied is aangewezen als bebouwde kom en dit is de functie van dit gebied. Informatiekundig: een aangewezen gebied met de naam bebouwde kom heeft een locatieaanduiding naar een locatie/gebied. Deze locatieaandui
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 09:50:00
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_503BD06E_E063_46f2_8B43_BF75A143D6C4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Gebiedsaanwijzing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8ffff080-afa5-43cf-a1dc-1ab2052f20ac
gemma_definitie Functie of een Beperkingengebied, met een verwijzing naar locatie, veelal een gebied, waarbij aangegeven wordt hoe het gebied beschouwd wordt vanuit de bijbehorende regels.
gemma_toelichting Voorbeeld: bebouwde kom. In spreektaal: dit gebied is aangewezen als bebouwde kom en dit is de functie van dit gebied. Informatiekundig: een aangewezen gebied met de naam bebouwde kom heeft een locatieaanduiding naar een locatie/gebied. Deze locatieaanduiding is een verwijzing, omdat dezelfde locatie ook in de context van een andere aangewezen gebied, of in de context van andere regels, aangewezen of aangeduid kan worden.

Attributen van objecttype Gebiedsaanwijzing

Attribute Datatype Description
groep AN200
naam AN200
NEN3610ID AN80
None Class: "Locatie"

Idealisatie

Definitie Idealisatie:

Vastlegging van de manier de begrenzing van Locatie voor deze Juridische regel geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is.

Eigenschap Waarde
name Idealisatie
toelichting Voorbeeld: exact, indicatief. Indicatief kan gebruikt worden wanneer een grens berekend is en mogelijk niet overal geheel rekening houdt met de fysieke situatie ter plaatse.
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-23 12:19:30
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_4942AB0A_804B_4043_BD3C_7F65E2D697E0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Idealisatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-2e1ef581-f4f8-4212-9784-5927c5a8993d
gemma_definitie Vastlegging van de manier de begrenzing van Locatie voor deze Juridische regel geïnterpreteerd moet worden en door het bevoegd gezag bedoeld is.
gemma_toelichting Voorbeeld: exact, indicatief. Indicatief kan gebruikt worden wanneer een grens berekend is en mogelijk niet overal geheel rekening houdt met de fysieke situatie ter plaatse.

Attributen van objecttype Idealisatie

Attribute Datatype Description
naam AN200
omschrijving text

Instructieregel

Definitie Instructieregel:

Objecttype Instructieregel Naam Definitie Toelichting Instructieregel De beschrijving van een juridische regel die een instructie is voor een extern omgevingsdocument of een orgaan. Het betreft hier juridische regel die instructie geeft aan andere overheden, gericht op externe omgevingsdocumenten, of een taakuitoefening. Een ander omgevingsdocument is bijvoorbeeld een Omgevingsplan, Omgevingsverordening en Waterschapsverordening. Een taakuitoefening is voor bijvoorbeeld een gemeentebestuur of een wildbeheereenheid. Een instructieregel is alleen gericht op een Omgevingsnorm of een Gebiedsaanduiding, zoals een Functie of een Beperkingengebied (en eventueel meerdere).

Eigenschap Waarde
name Instructieregel
toelichting Het betreft hier juridische regel die instructie geeft aan andere overheden, gericht op externe omgevingsdocumenten, of een taakuitoefening. Een ander omgevingsdocument is bijvoorbeeld een Omgevingsplan, Omgevingsverordening en Waterschapsverordening. Een
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 10:52:10
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_A6C71E4C_CB46_41ae_8A61_C8080BB92A55
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Instructieregel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-367532e8-1d1c-4d6b-8a88-fcae7cae2303
gemma_definitie Objecttype Instructieregel Naam Definitie Toelichting Instructieregel De beschrijving van een juridische regel die een instructie is voor een extern omgevingsdocument of een orgaan. Het betreft hier juridische regel die instructie geeft aan andere overheden, gericht op externe omgevingsdocumenten, of een taakuitoefening. Een ander omgevingsdocument is bijvoorbeeld een Omgevingsplan, Omgevingsverordening en Waterschapsverordening. Een taakuitoefening is voor bijvoorbeeld een gemeentebestuur of een wildbeheereenheid. Een instructieregel is alleen gericht op een Omgevingsnorm of een Gebiedsaanduiding, zoals een Functie of een Beperkingengebied (en eventueel meerdere).
gemma_toelichting Het betreft hier juridische regel die instructie geeft aan andere overheden, gericht op externe omgevingsdocumenten, of een taakuitoefening. Een ander omgevingsdocument is bijvoorbeeld een Omgevingsplan, Omgevingsverordening en Waterschapsverordening. Een taakuitoefening is voor bijvoorbeeld een gemeentebestuur of een wildbeheereenheid. Een instructieregel is alleen gericht op een Omgevingsnorm of een Gebiedsaanduiding, zoals een Functie of een Beperkingengebied (en eventueel meerdere).

Attributen van objecttype Instructieregel

Attribute Datatype Description
instructieregelInstrument AN200
instructieregelTaakuitoefening AN200
None Class: "Gebiedsaanwijzing"

Juridische Regel

Definitie Juridische Regel:

De beschrijving van een regel met juridische werkingskracht. Een regel betreft binnen de Omgevingswet veelal activiteiten, en/of normen en/of functies en/of beperkingengebieden.

Eigenschap Waarde
name Juridische Regel
toelichting https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/CIMOW_v2.1.0.pdf
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 10:47:00
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_DDFF98D8_99FF_47b5_82D1_7FF2376750D6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Juridische Regel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6f20ada6-28e9-4358-9b66-1575021ee431
gemma_definitie De beschrijving van een regel met juridische werkingskracht. Een regel betreft binnen de Omgevingswet veelal activiteiten, en/of normen en/of functies en/of beperkingengebieden.
gemma_toelichting https://geonovum.github.io/TPOD/CIMOW/CIMOW_v2.1.0.pdf

Attributen van objecttype Juridische Regel

Attribute Datatype Description
datumBekend Date
datumEindeGeldigheid Date
datumInWerking Date
datumStart Date
omschrijving text
regeltekst AN200
thema AN200
None Class: "Thema"
None Class: "Regeltekst"
None Class: "Locatie"
None Class: "Activiteit"
None Class: "Idealisatie"

Norm

Definitie Norm:

Omgevingswaarde of een omgevingsnorm, met een normatief karakter, die beschreven worden middels normwaarden. Een normwaarde kan kwalitatief of kwantitatief zijn.

Eigenschap Waarde
name Norm
toelichting Een norm kan bestaan uit meerdere normwaarden, die dan veelal afzonderlijk gelden voor aparte gebieden. Bijvoorbeeld: de norm maximum bouwhoogte bestaat uit twee normwaarden: # maximum bouwhoogte 10 meter geldt voor een aantal locaties; # maximum bouwhoog
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 11:00:51
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_081F7413_A4D0_49e7_98E2_E0F3F4299750
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Norm
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-71c5f929-bbab-484f-96c0-cc7a57c9dcf1
gemma_definitie Omgevingswaarde of een omgevingsnorm, met een normatief karakter, die beschreven worden middels normwaarden. Een normwaarde kan kwalitatief of kwantitatief zijn.
gemma_toelichting Een norm kan bestaan uit meerdere normwaarden, die dan veelal afzonderlijk gelden voor aparte gebieden. Bijvoorbeeld: de norm maximum bouwhoogte bestaat uit twee normwaarden: # maximum bouwhoogte 10 meter geldt voor een aantal locaties; # maximum bouwhoogte 12 meter geldt voor een aantal andere locaties. Een juridische regel geeft de norm als geheel werkingskracht (niet de individuele normwaarden).

Attributen van objecttype Norm

Attribute Datatype Description
NEN3610ID AN80
None Class: "Normwaarde"

Normwaarde

Definitie Normwaarde:

Een van de kwantitatieve of kwalitatieve waarden van een norm. De normwaarde geeft aan wat de specifieke kwantitatieve of kwalitatieve eisen zijn, inclusief de toewijzing ervan aan de specifieke locatie(s) waar de normwaarde voor geldt.

Eigenschap Waarde
name Normwaarde
toelichting Een gegevensgroeptype is geen object. Het is een apart type modelelement om een groep van kenmerken in onder te brengen, te weten de beschrijving van de normwaarde, de waarde zelf en de locatie waarvoor deze geldt.
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 11:31:55
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_58656D46_644B_4779_A473_739C5636BA0A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Normwaarde
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-17f80cfc-0137-4608-9977-eb645ae88729
gemma_definitie Één van de kwantitatieve of kwalitatieve waarden van een norm. De normwaarde geeft aan wat de specifieke kwantitatieve of kwalitatieve eisen zijn, inclusief de toewijzing ervan aan de specifieke locatie(s) waar de normwaarde voor geldt.
gemma_toelichting Een gegevensgroeptype is geen object. Het is een apart type modelelement om een groep van kenmerken in onder te brengen, te weten de beschrijving van de normwaarde, de waarde zelf en de locatie waarvoor deze geldt.

Attributen van objecttype Normwaarde

Attribute Datatype Description
kwalitatieveWaarde AN80
kwantitatieveWaardeEenheid AN80
kwantitatieveWaardeOmvang decimal
None Class: "Locatie"

Omgevingsnorm

Definitie Omgevingsnorm:

Een norm over de fysieke leefomgeving die in een kwantitatieve of kwalitatieve waarde wordt uitgedrukt en geen omgevingswaarde is.

Eigenschap Waarde
name Omgevingsnorm
toelichting Bijvoorbeeld: maximum bouwhoogte, maximum aantal parkeerplaatsen, maximum geluidbelasting, maximum aantal bezoekers Alle omgevingsnormen hebben als herkomst omgevingsdocumenten. De Omgevingsnorm is niet de regel zelf. De regel beschrijft wat er juridisch
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 11:02:26
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_F90F8E5E_7402_4c44_AC69_91A4175E5D47
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Omgevingsnorm
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bbf6bcce-f2dc-4b8d-95a8-561abd7c1d76
gemma_definitie Een norm over de fysieke leefomgeving die in een kwantitatieve of kwalitatieve waarde wordt uitgedrukt en geen omgevingswaarde is.
gemma_toelichting Bijvoorbeeld: maximum bouwhoogte, maximum aantal parkeerplaatsen, maximum geluidbelasting, maximum aantal bezoekers Alle omgevingsnormen hebben als herkomst omgevingsdocumenten. De Omgevingsnorm is niet de regel zelf. De regel beschrijft wat er juridisch geldt voor dit object. De juridische tekst waarin dit object genoemd is, is te vinden in de juridische regel, en niet in dit object.

Attributen van objecttype Omgevingsnorm

Attribute Datatype Description
naam AN200
omgevingsnormGroep AN200

Omgevingswaarde

Definitie Omgevingswaarde:

Een norm die voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt.

Eigenschap Waarde
name Omgevingswaarde
toelichting Bijvoorbeeld: streefwaarden of maximaal toelaatbare waarden voor luchtkwaliteit, kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater of zwemwater. Alle omgevingswaarden hebben als herkomst omgevingsdocumenten. Omgevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare of bere
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 11:02:39
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_6B1F7274_19A7_4349_835E_85CBEFFEE35A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Omgevingswaarde
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7685ae20-7bed-4f7e-95fd-3499b35a6ef9
gemma_definitie Een norm die voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt.
gemma_toelichting Bijvoorbeeld: streefwaarden of maximaal toelaatbare waarden voor luchtkwaliteit, kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater of zwemwater. Alle omgevingswaarden hebben als herkomst omgevingsdocumenten. Omgevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in objectieve termen. Een omgevingswaarde is bindend voor de overheid die de omgevingswaarde heeft vastgesteld en heeft geen rechtstreekse werking voor anderen. Omgevingswaarden zijn een concretisering van de maatschappelijke doelen die met de Omgevingswet worden nagestreefd. Zij hebben betrekking op de hoedanigheid en eigenschappen van de fysieke leefomgeving (de staat, kwaliteit of inrichting van de omgeving). Omgevingswaarden dienen als referentiekader bij de inzet van instrumenten en bevoegdheden van de overheid. De Omgevingswaarde is niet de regel zelf. De regel beschrijft wat er juridisch geldt voor dit object. De juridische tekst waarin dit object genoemd is, is te vinden in de juridische regel, en niet in dit object.

Attributen van objecttype Omgevingswaarde

Attribute Datatype Description
naam AN200
omgevingswaardeGroep AN200

Omgevingswaarderegel

Definitie Omgevingswaarderegel:

De beschrijving van een juridische regel gericht op een gestelde omgevingswaarde. Het betreft hier een juridische regel die verplichtingen oplegt aan het bevoegd gezag dat deze regel opstelt. Een omgevingswaarderegel is alleen gericht op een Omgevingswaarde (eventueel meerdere).

Eigenschap Waarde
name Omgevingswaarderegel
toelichting Het betreft hier een algemeen geldende regel met directe werking voor eenieder. Anders gezegd, deze regels gelden voor eenieder in Nederland, inclusief voor de bevoegde gezagen zelf.
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 10:52:33
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_2FC6C6EB_DF35_49e6_9694_1B8BD53537B0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Omgevingswaarderegel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6ab6802e-9485-43d1-be15-46db4b9c8a0d
gemma_definitie Omgevingswaarderegel De beschrijving van een juridische regel gericht op een gestelde omgevingswaarde. Het betreft hier een juridische regel die verplichtingen oplegt aan het bevoegd gezag dat deze regel opstelt. Een omgevingswaarderegel is alleen gericht op een Omgevingswaarde (eventueel meerdere).
gemma_toelichting Het betreft hier een algemeen geldende regel met directe werking voor eenieder. Anders gezegd, deze regels gelden voor eenieder in Nederland, inclusief voor de bevoegde gezagen zelf.

Attributen van objecttype Omgevingswaarderegel

Attribute Datatype Description
groep AN200
naam AN200
None Class: "Omgevingsnorm"
None Class: "Omgevingswaarde"

Regel voor Iedereen

Definitie Regel voor Iedereen:

Een Juridische regel die voor eenieder werking heeft

Eigenschap Waarde
name Regel voor Iedereen
toelichting Het betreft hier een algemeen geldende regel met directe werking voor eenieder. Anders gezegd, deze regels gelden voor eenieder in Nederland, inclusief voor de bevoegde gezagen zelf.
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-22 10:52:02
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_3D9D2E7B_525E_43d9_B08F_EDE47F8A0C94
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Regel voor Iedereen
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-1c3ee208-9d74-45ba-9836-3f3ea165cd74
gemma_definitie Een Juridische regel die voor eenieder werking heeft
gemma_toelichting Het betreft hier een algemeen geldende regel met directe werking voor eenieder. Anders gezegd, deze regels gelden voor eenieder in Nederland, inclusief voor de bevoegde gezagen zelf.

Attributen van objecttype Regel voor Iedereen

Attribute Datatype Description
activiteitRegelKwalificatie AN200
None Class: "Omgevingsnorm"
None Class: "Gebiedsaanwijzing"
None Class: "Activiteit"

Thema

Definitie Thema:

Kernachtige weergave van de grondgedachte achter een regel.

Eigenschap Waarde
name Thema
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-23 12:19:35
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_55FC829A_906B_4cb7_87D7_5BBAE59E07A8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Thema

Attribute Datatype Description
naam AN200
omschrijving text
None Class: "Thema"